Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Praca socjalna

  Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.


  Prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami, celem rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
    
  2. ze społecznością lokalną, celem zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków tej społeczności,
    
  3. przez pracownika socjalnego z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

  WAŻNE:
  Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

  Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
  Jest on pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania, zarówno jej jak i pracownika socjalnego, którzy wspólnie mają działać na rzecz przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej takiej osoby lub jej rodziny.
  Kontrakt socjalny jest narzędziem pracy z podopiecznym, ma go aktywizować  do samodzielnego działania i osiągnięcia wyznaczonego celu.
  Kontrakt socjalny mogą zawrzeć osoby skierowane przez powiatowy urząd pracy, bezrobotne, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jeśli wcześniej pobierały zasiłek dla bezrobotnych i od czasu zakończenia jego pobierania nie upłynęło 6 miesięcy (lub jeśli osoba została zarejestrowana w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku przed upływem 6 miesięcy).

  Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje po upływie 30 dni od dnia podpisania kontraktu socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia jego realizacji lub zaprzestania realizacji.


  Poleć znajomemu