Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Proporcjonalne obliczanie dochodu

Szanowni Państwo, przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:   Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach...

Świadczenia Rodzinne - zmiana ustawy

W dniu 17 sierpnia 2015 r. Pezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych .

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są: >     zasiłek rodzinny   oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, >     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Proporcjonalne obliczanie dochodu

  Szanowni Państwo,

  przedstawiamy stanowisko Departamentu Polityki Rodzinnej w sprawie proporcjonalnego obliczania dochodu:

   

  Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, za dochód uznaje się przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  W opinii Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS, w celu ustalenia wysokości dochodu utraconego/uzyskanego w rozumieniu ww. definicji dochodu i zastosowania art. 5 ust. 4 i 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy dana osoba w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy osiągnęła dochód z kilku źródeł
  (lub rozliczała się wspólnie ze małżonkiem) i zaświadczenie z urzędu skarbowego lub informacja pozyskana samodzielnie przez organ właściwy poprzez Emp@tię, wskazuje łączny podatek należny (w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków ich łączny podatek należny), wysokość podatku należnego od danego źródła dochodu w łącznym podatku należnym od wszystkich źródeł za cały rok, należy ustalić w oparciu o proporcję w jakiej dochód z danego źródła utraconego/uzyskanego pozostaje w stosunku do całego dochodu ze wszystkich źródeł z roku bazowego (np. na podstawie deklaracji PIT 11 dotyczących poszczególnych źródeł dochodu).

  Jeśli podatek należny danej osoby (lub wspólnie rozliczających się małżonków)  
  z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy, wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego lub w informacji pozyskanej samodzielnie przez organ właściwy poprzez Emp@tię, wynosi 0, to oznacza, że osoba ta (lub małżonkowie) żadnego podatku należnego w tym roku nie zapłaciła i żadnej kwoty z tytułu podatku należnego nie odejmuje się przy ustalaniu dochodu zgodnie z ww. art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Powyższe rozwiązanie, w przypadku wspólnego rozliczania małżonków, nie jest żadnym nowym ani nadzwyczajnym trybem postępowania  - od kilkunastu lat, w taki sposób ustalana była wysokość podatku należnego, w przypadku, gdy wydawane w postaci papierowej zaświadczenie z danego US, zawierało podatek należy w łącznej kwocie obejmującej podatek należny obydwojga wspólnie rozliczających się małżonków bez jego „rozbijania" na podatek należny każdego z małżonków (nawet jeśli dany US, w indywidualnym zaświadczeniu o dochodach, pomimo wspólnego rozliczania się małżonków, dokonywał w zaświadczeniu dotyczącym każdego ze współmałżonków wskazania podatku należnego przypadającego na danego współmałżonka, było to dokonywane w sposób opisany powyżej). Powyższe wynika ze specyfiki instytucji wspólnego rozliczania się małżonków.


  Poleć znajomemu