Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

  Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinasowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

  W dniu 14 sierpnia 2013 r. podwyższono kwotę środków przeznaczonych na realizację Programu o 500 000 zł, zatem łącznie przeznaczono kwotę do 8,5 mln zł. Złożone przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowanie wyniosło łącznie 19 960 475,74 zł. Kwota wnioskowanego zapotrzebowania na cele adaptacyjne i remontowe wyniosła 12 081 587,39 zł, natomiast kwota wnioskowanego zapotrzebowania na doposażenie placówek wyniosła 7 881 758 zł. Dokonano ostatecznego dostosowania ww. kwoty całkowitego zapotrzebowania do przeznaczonych na realizację Programu środków finansowych, stosownie do rankingu ofert sporządzonego według kryteriów określonych w Programie.

  Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego winny dostosować zakres planowanych działań do otrzymanych kwot dotacji. Ponadto jednostki zobowiązane są w ciągu 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu dotacji
  wg załączonego poniżej wzoru.

  Jednocześnie sporządzono listę rezerwową placówek wsparcia dziennego, która zostanie wykorzystana w przypadku odmowy przyjęcia dotacji przez podmioty ujęte na liście podstawowej.

  Ogłoszenie

  Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w związku ze zmianą Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, w dniu 14 sierpnia 2013 r. kwota dofinansowania przeznaczona na poprawę warunków opieki i wychowania w placówkach wsparcia dziennego została podwyższona do wysokości 8,5 mln zł.

  Pliki do pobrania

  Minister Pracy i Polityki Społecznej 27 czerwca 2013 r. ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł.

  Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym.  

  W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

  Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł.

  Pliki do pobrania

  Ogloszenie_standardy_placowek_wsparcia-2013.pdf Ogłoszenie  (127.5 KB)
  Program_placowek_wsparcia_2013r..PDF Program  (499 KB)

   


  Poleć znajomemu