Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Konkursy, programy

  « Powrót

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka".

  Spośród  284 ofert złożonych przez jednostki  samorządy terytorialnego 275 jednostek spełniły formalne i merytoryczne warunki konkursu (9 ofert nie spełniło warunków).

  Przy rozpatrywaniu ofert były  brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ;
  2. wysokość świadczeń wskazanych w Programie przyznanych w 2012r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012r.;
  3. liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w stosunku do liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ogółem;
  4. zamożność powiatu– wskaźnik P.

  Biorąc pod uwagę ww. kryteria oraz wysokość środków przewidzianych na Program do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 64 ofert powiatów na kwotę 1 980 127zł, których lista została zamieszczona poniżej. Ponadto dla pierwszych 10 ofert, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowaniu z powodu wyczerpania środków, utworzono listę rezerwową (lista została zamieszczona poniżej) na wypadek niewykorzystania pełnej puli środków przez powiaty, których oferty zakwalifikowano.


  Podmioty, którym przyznano dotację powinny w terminie do 10 grudnia br. (brana będzie pod uwagę data wpływu do Ministerstwa) przesłać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

  1. 2 egzemplarze wypełnionej z zgodnie z wytycznymi, umowy wraz z załącznikami (wzór umowy w załączeniu)
  2. Załącznik nr 1 -Oświadczenie o przyjęciu  dotacji (wzór w załączeniu)
  3. Załącznik nr 2 Kosztorys (wzór w załączeniu)

   

  Uwaga zmiana procedury zawierania umów!!!!

   

   


  Poleć znajomemu