Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Specjalny zasiłek opiekuńczy

  To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą.


  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 520 zł miesięcznie

   

  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E                     

  1. osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej.

  w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  UWAGA!
  W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka. Szczegółowe informacje, kiedy jeszcze specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje znajdziecie Państwo tutaj.

   

  K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

  Taki rodzaj świadczenia otrzymają Państwo, jeżeli:

  > wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 623 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

  Przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego brane są pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego; jeśli zatem okres zasiłkowy, na który jest ustalne prawo do tego świadczenia zaczął się 1.11.2013 roku, to brane są pod uwagę dochody osiągnięte w 2012 roku).

  UWAGA!

  W niektórych przypadkach zmiany sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany lub pomniejszony o dochód utracony.

  Prosimy o zapoznanie się z defincjami uzyskania i utraty dochodu  w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

   

  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  > Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

  > Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > Formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne.
  Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  >  Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  • oraz zaświadczenielub oświadczenie o dochodach.

             

  O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

  Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.  

   

  WAŻNE:

  Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego).

  • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony został w czerwcu, zasiłek ten będzie przysługiwał od kwietnia.)
  • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

   

  W Y P Ł A T A   Ś W I A D C Z E N I A

  Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany jest raz w miesiącu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.


  Poleć znajomemu