Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie oceny warunków sanitarno-higienicznych lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności w postaci sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat

  Warunki lokalowo-sanitarne w żłobkach i klubach dziecięcych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367). Jednakże niniejsze rozporządzenie nie reguluje kompleksowo wymagań sanitarnych np. odnoszących się do kwestii wyżywienia.

  Zgodnie z informacją z dnia 27 lipca 2011 r. otrzymaną od Głównego Inspektora Sanitarnego:

   

  • Nie ma konieczności zapewnienia oddzielnej toalety dla pracowników mających kontakt z żywnością. Z § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, 1650, z późn. zm. – tekst jednolity) wynika jedynie, że pracownicy powinni mieć dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych.
    
  • Jeżeli chodzi o podzielenie zaplecza kuchennego na część brudną i część czystą za pomocą szafy przelotowej, to jest to tylko propozycja inspektorów sanitarnych. Należy zachować najwyższą ostrożność aby nie dopuścić do zabrudzenia żywności. Dla zapewnienia higieny żywności zaplecze kuchenne powinno być podzielone na dwie części – jedna, w której zmywane są naczynia i sztućce, i druga, w której rozdzielane są posiłki przywożone przez firmę cateringową i przygotowywane mieszanki mleczne. Nie ma przepisów, które określałyby, w jaki sposób ma być zorganizowane zaplecze kuchni i w związku z tym wymagania dla konkretnego obiektu może określić właściwy terenowo państwowy inspektor sanitarny, który nadzoruje bądź będzie nadzorował działalność przedsiębiorcy.
  • Zgodnie z § 237 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem § 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.
  • Odnośnie do obowiązku przechowywania próbek mleka przez okres trzech dni art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm. – tekst jednolity) stanowi, że zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego może przechowywać próbki wszystkich potraw o krótkim okresie przydatności do spożycia, wyprodukowanych i przeznaczonych do żywienia konsumentów w tym zakładzie. Innymi słowy, nie ma obowiązku przechowywania próbek potraw, pod warunkiem niewprowadzania gotowej żywności do obrotu.
  • Zostawianie odzieży wierzchniej i butów przez personel w szatni, która jest przeznaczona dla dzieci jest możliwe, o ile jest ona odpowiednio duża.
  • Zorganizowanie oddzielnego zlewu przeznaczonego do płukania mopa nie jest konieczne, co prawda jednak w tym wypadku inspektor sanitarny zalecił zorganizowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania środków myjących, sprzętu porządkowego, a w tym odkurzaczy, mopów itp. ze zlewem zainstalowanym na wysokości 0,5 m.  
  • Osobne urządzenie sanitarne przeznaczone wyłącznie do płukania nocników nie jest wymagane. Nie ma przepisów regulujących tę kwestię. Zalecenie do wprowadzenia takiej procedury nie może być podstawą do odmowy wydania decyzji.

  Poleć znajomemu