Statystyka

« Powrót

Statystyka za 2015

1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 r. 25-01-2016
2 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r. 30-09-2016
3 Informacja na temat funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w Polsce 26-08-2016

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 r.

Zawiera informacje:
 
1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Pliki do pobrania

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r.

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r. zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia:
  1. Gminnych domach pomocy społecznej
  2. Ponadgminnych domach pomocy społecznej
  3. Środowiskowych domach samopomocy
  4. Mieszkaniach chronionych
  5. Placówkach całodobowej opieki

Informacja na temat funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w Polsce

 


Poleć znajomemu