Statystyka

« Powrót

Statystyka za 2019

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2019 r.
Zawiera informacje:
1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
 
Pliki do pobrania
 
Sprawozdanie MRPiPS-05 za 2019 r.
 Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia:
  1. Gminnych domach pomocy społecznej
  2. Ponadgminnych domach pomocy społecznej
  3. Środowiskowych domach samopomocy
  4. Placówkach całodobowej opieki
Pliki do pobrania

Poleć znajomemu