Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Sytuacja prawna pracowników likwidowanych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

  Kwestię przejęcia pracowników publicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych do  nowego pracodawcy reguluje art. 244 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na mocy art. 244 ust. 2 zasadą jest, że wszyscy pracownicy tych ośrodków stają się pracownikami starostwa powiatowego. Wyjątki od tej zasady stanowią art. 244 ust. 3 - 5 określające odmienne uregulowania w następujących sytuacjach:

  1) jeżeli na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zostanie wyznaczona jednostka organizacyjna powiatu - wówczas ww.  pracownicy, stają się pracownikami tej jednostki;

  2) jeżeli publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w 2010 r. przeprowadził co najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka albo publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadził wojewódzki bank danych – wówczas prowadzący postępowania adopcyjne pracownicy tego ośrodka stają się pracownikami urzędu marszałkowskiego. Tym samym pracownicy, którzy prowadzili inne zadania niż procedury przysposobienia (np. przygotowanie rodzin zastępczych, czy współpraca z placówką rodzinną), pracownicy zapewniający obsługę administracyjną – sekretarka czy pracownika do spraw kadr nie są objęci tym rozwiązaniem. Pracownicy ci staną się pracownikami starostwa powiatowego, chyba że zaistnieje sytuacja, o której mowa w pkt 1;

  3) jeżeli do prowadzenia wojewódzkiego banku danych zostanie wyznaczony, utworzony zgodnie z nowymi przepisami, publiczny ośrodek adopcyjny – wówczas wszyscy pracownicy zatrudnieni w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym prowadzącym do dnia wejścia w życie ustawy wojewódzki bank danych stają się pracownikami tego ośrodka.


  Poleć znajomemu