Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Turnus "niestacjonarny"

  Jaki turnus można określić mianem „niestacjonarny"?

   

  Zgodnie z definicją słownikową termin „niestacjonarny" oznacza „nie związany bezpośrednio z miejscem znajdowania się czegoś". Zatem turnus niestacjonarny nie może być realizowany w jednym miejscu. Turnusami niestacjonarnymi będą np. turnusy wędrowne lub spływy kajakowe. Turnusem niestacjonarnym nie będzie natomiast turnus, który ma bazę w jednym miejscu, a program turnusu realizowany jest w różnych miejscach, np. w postaci całodniowych wycieczek.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, turnusy mogą być organizowane także w formie niestacjonarnej, przy czym organizowane są wyłącznie na terenie kraju, a czas ich trwania wynosi co najmniej 14 dni. Grupa turnusowa musi być zorganizowana i liczyć nie mniej niż 20 uczestników. Warunki i zasady organizowania turnusów stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Turnusy niestacjonarne mogą odbywać się poza ośrodkami, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, jednak muszą być spełnione wszystkie warunki określone dla organizatora w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Organizator opracowując program turnusu niestacjonarnego musi zadbać o zapewnienie warunków (w tym bazy żywieniowej i noclegowej oraz do realizacji zajęć wynikających z programu turnusu), gwarantujących prawidłową realizację programu turnusu i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusie. Czas zajęć zorganizowanych i specjalistycznych na turnusie niestacjonarnym jest taki sam, jak czas zajęć na turnusie stacjonarnym (§ 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W przypadku organizowania turnusu niestacjonarnego organizator musi zapewnić także odpowiednie warunki (w tym bazę) do realizacji zajęć wypoczynkowych. Organizator jest obowiązany do zapewnienia osobom niepełnosprawnym (także na turnusie niestacjonarnym) stałej opieki pielęgniarskiej, korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu oraz do zapewnienia badania lekarskiego na początku turnusu i w razie potrzeby także na końcu turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.

  Podstawa prawna:


  Poleć znajomemu