Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Usługa ePodatki (MF)

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, żeby w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu, sprawdzali Państwo za pomocą usługi ePodatki wszystkie osoby, które wystąpiły we wnioskach w składach rodzin.

  Przed wykorzystaniem przez Państwa usługi umożliwiającej pobranie z Ministerstwa Finansów danych o dochodach osoby, należy najpierw zweryfikować dane osoby w rejestrze PESEL. Weryfikacja taka pozwoli Państwu wyeliminować ewentualne błędy literowe lub inne w danych osób, których zapytanie dotyczy.

  W przypadku, gdy weryfikacja w PESEL okaże się negatywna (zostaną stwierdzone nieścisłości w danych osoby weryfikowanej) powinni Państwo wyjaśnić stan faktyczny z wnioskodawcą, jeżeli nieścisłości są np. tzw. oczywistą pomyłka pisarską, mogą zostać przez Państwa skorygowane. Po poprawieniu danych zalecamy ponowną weryfikacją w PESEL, aby pozyskać jak najwyższą pewność, że dane nie zawierają błędów.

  W przypadku, gdy weryfikacja w PESEL da wynik pozytywny, przystępują Państwo do weryfikacji danych o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych poprzez usługę wymiany danych z Ministerstwem Finansów.

  Przy spełnieniu warunków poprawności dane zostaną udostępnione w poniższych przypadkach:

  • gdy zapytanie jest indywidualne i wszystkie deklaracje są złożone jako indywidualne,
  • gdy zapytanie jest indywidualne i wśród złożonych deklaracji występuje deklaracja złożona wspólnie z małżonkiem,
  • gdy zapytanie jest o dwóch podatników i przynajmniej jedna z deklaracji jest złożona wspólnie z małżonkiem (oba podmioty występują w zapytaniu).

  W celu poprawnej interpretacji otrzymywanych statusów odpowiedzi z Ministerstwa Finansów
  w ramach usługi ePodatki, został przygotowany dla Państwa sposób postępowania:

  ·   0 – zidentyfikowano osoby i udostępniono dane,

  Powyższy status oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki umożliwiające przekazanie poprawnych danych, a wszystkie przekazane wartości należą wyłącznie do podatnika/podatników wskazanych w zapytaniu.


  ·   1 – nie znaleziono osób

  Powyższy status oznacza, że nie została zidentyfikowana przynajmniej jedna z osób, których dotyczy zapytanie.

  Jeżeli zapytanie dotyczyło osób, które były pełnoletnie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia uzależnionego od dochodu. Należy wystąpić do Urzędu Skarbowego z pytaniem o dochody tej osoby. Zalecamy jednak, aby w przekazywanym do Urzędu Skarbowego zapytaniu podawać, że w bazie Ministerstwa Finansów nie znaleziono danych osoby, której zapytanie dotyczy.

  Zapytanie dotyczyło osób, które były niepełnoletnie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia uzależnionego od dochodu, a jednocześnie nie posiadają Państwo informacji z innych źródeł, że dziecko mogło mieć dochody, to należy taką odpowiedź traktować jako potwierdzającą fakt, że dziecko nie posiada dochodów. W przypadku, gdy osoba - w tym przypadku ww. dziecko - nie jest podatnikiem podatku dochodowego (w rozumieniu zakresu danych pozyskiwanych usługą wymiany danych z Ministerstwem Finansów), to tym samym  osoba ta nie występuje w bazie Ministerstwa Finansów. Tym samym, w sytuacji takiej, nie ma żadnej przesłanki do wysyłania w trybie tradycyjnym zapytania do Urzędu Skarbowego.

  Jeżeli mają Państwo uzasadnione przesłanki pozwalające podejrzewać, że ww. dziecko jednak ma dochody, to uzasadnione jest wystąpienie do Urzędu Skarbowego z pytaniem o dochody tego dziecka. Zalecamy jednak, aby w przekazywanym do Urzędu Skarbowego zapytaniu wskazywać te przesłanki i jednocześnie podawać, że w bazie Ministerstwa Finansów nie znaleziono danych osoby, której zapytanie dotyczy.


  ·   2 – niezgodność sposobu rozliczenia (wspólne/indywidualne)

  Należy pamiętać, że z uwagi na specyfikę usługi, powyższy status może wystąpić jedynie w przypadku wystosowania zapytania  o dochód małżonków rozliczających się wspólnie.

  Status ten pojawi się w sytuacji, gdy małżonkowie wskazani w zapytaniu faktycznie nie rozliczyli się wspólnie - należy zmienić rodzaj zapytania na indywidualne lub gdy osoba/osoby objęte zapytaniem rozliczyły się wspólnie z małżonkiem, który nie został wskazany w zapytaniu - należy wskazać w zapytaniu prawidłowe dane małżonka.

  UWAGA! W związku z udostępnieniem nowej wersji usługi ePodatki, która pozwala na występowanie z zapytaniem indywidualnym, także w przypadku osób, które rozliczyły się wspólnie z małżonkiem, rekomenduje się korzystanie z tego, nowego rozwiązania – patrz status 9!

  ·   3 – brak deklaracji podatkowych za podany okres

  Powyższy status oznacza, że nie występują deklaracje za wskazany okres dla żadnej z osób, których dotyczy zapytanie.


  ·   4 – znaleziono niezatwierdzoną deklarację, dane nie mogą być zwrócone

  Powyższy status oznacza, że występuje przynajmniej jedna deklaracja niezatwierdzona dla przynajmniej jednej z osób. Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji.


  ·    5 – została wydana decyzja wymiarowa, dane nie mogą być zwrócone

  Powyższy status oznacza, iż przynajmniej jednemu podatnikowi została doręczona decyzja wymiarowa, która jednocześnie anuluje jeden ze złożonych przez niego dokumentów. Nie można wydzielić kwoty dochodu - należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji.


  ·    6 – podany w zapytaniu rok nie jest obsługiwany przez usługę

  Powyższy status oznacza, iż baza danych, z której korzysta usługa nie jest zasilana informacjami za okres, którego zapytanie dotyczy.


  ·    7 – wskazany w pytaniu podatnik złożył więcej deklaracji tego samego typu
  w jednym okresie.
  Powyższy status zostanie zwrócony zawsze w przypadku, gdy dla podatnika wskazanego w zapytaniu indywidualnym lub dowolnego ze współmałżonków wskazanych w zapytaniu wspólnym zostanie znaleziona więcej niż jedna deklaracja („indywidualny" oznacza deklarację, dla której brak współmałżonka, „wspólny" oznacza taką deklarację, na której występuje współmałżonek. Należy wystąpić do właściwego US o udzielenie stosownej informacji.


  ·    8 – limit dochodu został przekroczony, wyślij zapytanie specjalne by uzyskać informacje
  Dane można uzyskać poprzez wykonanie zapytania specjalnego.


  ·    9 – zidentyfikowano osobę i udostępniono dane (nowy status)

  Powyższy status pojawi się w przypadku wystosowania zapytania indywidulanego
  w stosunku do podatnika, który faktycznie rozliczył się wspólnie z małżonkiem.

  UWAGA! Ze względu na specyfikę podatkowej instytucji wspólnego rozliczania małżonków, wykazana kwota podatku należnego nie jest kwotą podatku należnego tylko jednego małżonka lecz jest łączną kwotą podatku należnego obydwojga małżonków - została obliczona od sumy dochodów obojga podatników, natomiast pozostałe pozycje, tj. dochód oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotyczą jedynie podatnika, którego obejmuje zapytanie.

  2017-02-06 Usługa ePodatki

   


  Poleć znajomemu