Komunikaty

« Powrót

Usługa KRUS

Informacja o uruchomieniu od stycznia 2018 r. nowej usługi pozyskiwania przez organy właściwe z KRUS, w drodze elektronicznej, poprzez CSIZS Emp@tia, danych
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące rentę/emeryturę z KRUS lub osiągające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

Usługa została udostępniona w systemie dziedzinowym (SD) wykorzystywanym przez dany organ właściwy do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (a także przez wojewodę w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

W związku z zakończeniem okresu przejściowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (i analogicznym zapisie art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), celem powyższej usługi jest realizacja zapisu art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy
o świadczeniach rodzinnych (i analogicznych zapisów art. 15a ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci), przewidującego samodzielne pozyskiwanie przez organ właściwy, drogą elektroniczną, informacji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne m.in. osób, których składka ta opłacana jest za pośrednictwem KRUS – dotyczy to tylko i wyłącznie osób (wnioskodawcy lub członków jego rodziny) otrzymujących rentę/emeryturę
z KRUS lub osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,
tj. otrzymujących dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Informacja o wysokości powyższej składki jest niezbędna do ustalenia dochodu wskazanego w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)         dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a)         przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone
o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu
oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jest to informacja o pełnej (9%) składce na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy danej osoby, niezbędnej do ustalenia dochodu danego członka rodziny z tytułu emerytury/renty pobieranej z KRUS lub z działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z ww. art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.

        Dzięki opisywanej usłudze, dane o wysokości ww. składki nie będą już ustalane
w oparciu o zaświadczenia z KRUS lub oświadczenia, załączane do wniosku
o ww. świadczenia przez osoby ubiegające się, lecz ustalone zostaną samodzielnie przez organ właściwy w drodze elektronicznej wymiany danych z KRUS (analogicznie jak dane
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej poprzez ZUS, ustalane
od 1 stycznia 2016 r. samodzielnie przez organ właściwy także elektronicznie poprzez usługę Z1 w ramach funkcjonalności CSIZS Emp@tia).

            Usługa dotyczy więc ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób (wnioskodawcy lub członków jego rodziny) otrzymujących rentę/emeryturę
z KRUS lub osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,
tj. otrzymujących dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którzy dotychczas dokumentowali ww. składkę poprzez przedstawienie zaświadczenia/oświadczenia.

Opis możliwych statusów odpowiedzi generowanych po wywołaniu usługi w systemie dziedzinowym danego organu właściwego:

 • NIEPOPRAWNE_DANE_OPERACJI - komunikat zwracany w przypadku niepoprawnych danych w kryteriach wyszukiwania – należy sprawdzić prawidłowość danych.
 • OSOBA_ZNALEZIONA_SA_DANE - status zwracany w przypadku poprawnej realizacji zlecenia – status najbardziej oczekiwany łączący się z wygenerowaniem kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej poprzez KRUS, w okresie objętym zapytaniem, przez daną osobę otrzymującą rentę lub emeryturę z KRUS lub osiągającą dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.
 • OSOBA_NIE_ZOSTALA_ZNALEZIONA - osoba nie została znaleziona, lub znaleziona osoba nie spełnia innych warunków np.: nie jest płatnikiem we wskazanym okresie lub jest płatnikiem ale składki zdrowotnej nie zapłaciła – taki status odpowiedzi oznacza,
  że z uwagi na brak potwierdzenia zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
  z tytułu otrzymywania renty lub emerytury z KRUS lub z tytułu osiągania dochodów
  z działów specjalnych produkcji rolnej, przy ustalaniu dochodu danej osoby w okresie objętym zapytaniem, nie uwzględnia się żadnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS.
 • ZNALEZIONO_WIELE_OSOB - dotyczy sytuacji, gdy w systemach KRUS dla przekazanych kryteriów zidentyfikowano więcej  niż jedną osobę. Sytuacja taka może pojawić niezależnie od wypełnionych kryteriów. Zwracane są wtedy wszystkie znalezione osoby. Wyjaśnienie konkretnej sytuacji i ustalenie, czy dana osoba objęta zapytaniem opłaciła i w jakiej kwocie składkę na ubezpieczenie zdrowotną do KRUS z ww. tytułów, odbywa się wtedy np.: poprzez kontakt organu właściwego
  z pracownikami KRUS.
 • OSOBA_JEST_PLATNIKIEM_Z_INNA_PODSTAWA – osoba jest płatnikiem z inną podstawą prawną. Status dotyczy tylko osób, które są rolnikami i podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu (niezależnie od tego czy sami opłacają składki czy budżet państwa je płaci) i jednocześnie nie są emerytami/rencistami rolniczymi i nie prowadzą działów specjalnych produkcji rolnej w zadanym okresie (dochód takich osób z gospodarstwa rolnego ustalany jest na opisanych niżej, niezmiennych od lat, ogólnych zasadach, w oparciu o wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego publikowany corocznie przez GUS). Taki status odpowiedzi oznacza, że z uwagi na brak potwierdzenia zapłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu otrzymywania renty lub emerytury z KRUS lub z tytułu osiągania dochodów
  z działów specjalnych produkcji rolnej, przy ustalaniu dochodu danej osoby w okresie objętym zapytaniem, nie uwzględnia się żadnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS.
 • ZLECENIE_W_TRAKCIE_REALIZACJI - zlecenie jest w trakcie przygotowywania.

            Istotne jest, że żadnym zmianom nie uległ sposób ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego – niezmiennie od wielu lat, dochód ten ustalany jest tylko i wyłącznie w oparciu
o wielkość gospodarstwa rolnego i wskaźnik dochodu z hektara przeliczeniowego publikowany corocznie przez GUS (zgodnie z niezmiennym od lat art. 5 ust. 8 ustawy
o świadczeniach rodzinnych i analogicznymi przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), ani sposób ustalania innych dochodów. Nowa usługa dotyczy tylko i wyłącznie zastąpienia zaświadczeń/oświadczeń „papierowych" o wysokości ww. składki opłacanej poprzez KRUS w związku z otrzymywaniem przez daną osobę renty/emerytury z KRUS lub z tytułu osiągania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, informacją pozyskiwaną samodzielnie przez organ właściwy, w drodze elektronicznej wymiany danych z KRUS.

            Korzystanie z ww. usługi wymaga aktualizacji systemu dziedzinowego wykorzystywanego w danym organie właściwym do obsługi realizacji ww. świadczeń.

            W związku z codziennymi oknami serwisowymi po stronie KRUS, usługa może być realizowana w godzinach 7-17. W przypadku zapytania w pozostałych godzinach może pojawić się błąd - BLAD_OKNO_SERWISOWE. Okna serwisowe w KRUS są codziennie (również w weekendy), ich maksymalny czas trwania to 17-7.

           

Podstawa prawna:

-     art. 3 pkt 1 lit. a), art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

-     art. 2 pkt 4, 5, 5a, art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- art. 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1359, z późn. zm.),

- art. 2 pkt 1 – 3, art. 17 ust. 1, art. 50 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


Poleć znajomemu