Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Formy udzielania pomocy

  « Powrót

  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

  Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


  S P E C J A L I S T Y C Z N E   U S Ł U G I   O P I E K U Ń C Z E

  To usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

  WAŻNE:
  Zakres, okres i miejsce świadczenia tych usług ustala ośrodek pomocy społecznej.


  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J Ą

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a której bliscy nie mogą takiej pomocy zapewnić.


  Z A S A D Y   P R Z Y Z N A W A N I A   I   O D P Ł A T N O Ś C I

  Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada gminy, w drodze uchwały.

  
Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od:

  • wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy,
  • ilości godzin świadczonych usług,
  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność. 


  WAŻNE:
  Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego określonego 
w ustawie o pomocy społecznej odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez ośrodek pomocy społecznej.


  J A K   S I Ę   U B I E G A Ć

  • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.
  • W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.


  Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów:

  1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

  >  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny.

  >  Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.
  Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc.

  >  Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności.


  UWAGA!
  W przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych obejmujących pielęgnację zaleconą przez lekarza należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia tego rodzaju usług.

  2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy.


  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

  WAŻNE:
  Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

  >  Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. 

  >  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

  >  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

  WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:
  w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

  Bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj.


  W Y D A N I E   D E C Y Z J I  Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące.
  Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca.


  Poleć znajomemu