Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Odpowiedzi

  « Powrót

  Wybór ośrodka i organizatora

  W jaki sposób osoba niepełnosprawna ma dokonywać wyboru ośrodka i organizatora turnusu rehabilitacyjnego? W jaki sposób powiatowe centrum pomocy rodzinie ma weryfikować wybór ośrodka i organizatora dokonany przez osobę niepełnosprawną?

   

  Podstawą do wyboru przez osobę niepełnosprawną ośrodka i organizatora turnusu oraz weryfikacji przez powiatowe centrum pomocy rodzinie wyboru dokonanego przez osobę niepełnosprawną, są przede wszystkim te dysfunkcje lub schorzenia, z powodu których dana osoba została uznana za niepełnosprawną (a zatem najważniejsze są informacje zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności), a w drugiej kolejności – informacje o dysfunkcjach lub schorzeniach określone we wniosku lekarskim. Przy czym nie oznacza to, że można dowolnie dobierać schorzenia lub dysfunkcje w zależności od tego, co jest łatwiejsze, dogodniejsze. Informacje zawarte we wniosku lekarskim są przydatne wtedy, gdy orzeczenie nie zawiera danych o rodzaju schorzenia lub dysfunkcji a także w sytuacji, gdy orzeczenie zostało wydane kilka lat wcześniej, a stan zdrowia danej osoby uległ zmianie. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy u danej osoby pojawiły się np. schorzenia/ dysfunkcje mające wpływ na jej funkcjonowanie w środowisku zewnętrznym, tj. dysfunkcja narządu ruchu, wzroku, słuchu. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku tych dysfunkcji ośrodek musi spełnić określone, bardzo szczegółowe warunki. Zatem przy dokonywaniu wyboru (oraz weryfikacji tego wyboru) najistotniejsze jest ustalenie, która z dysfunkcji (lub schorzeń) ma istotny wpływ na funkcjonowanie tej osoby w środowisku zewnętrznym, a w następnej kolejności – ustalenie, z powodu których dysfunkcji (schorzeń) dana osoba wymaga rehabilitacji. Dlatego też nie ma potrzeby, aby przy wyborze ośrodka i organizatora pod uwagę brane były wszystkie dysfunkcje (schorzenia) wymienione w orzeczeniu o niepełnosprawności i wniosku lekarskim. Przy weryfikacji wyborów turnusów (ośrodków i organizatorów) dokonanych przez wnioskodawców, należy brać pod uwagę rodzaje dysfunkcji i schorzeń wymienione w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.), tj.:

  • dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • dysfunkcja narządu ruchu – osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  • dysfunkcja narządu słuchu,
  • dysfunkcja narządu wzroku,
  • upośledzenie umysłowe,
  • choroba psychiczna,
  • padaczka,
  • schorzenia układu krążenia.

  Jeżeli jakiegoś schorzenia lub dysfunkcji nie ma w katalogu określonym w powyżej przywołanym przepisie, to nie jest konieczne branie go pod uwagę przy wyborze turnusu przez osobę niepełnosprawną oraz przy weryfikacji przez PCPR tego wyboru turnusu. Zatem nie ma potrzeby i uzasadnienia, aby przy wyborze ośrodka i organizatora w przypadku tzw. schorzeń sprzężonych brać pod uwagę inne, niż wymienione wyżej schorzenia lub dysfunkcje określone np. we wniosku lekarza.


  Poleć znajomemu