Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Wyjaśnienia przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia przez podmioty, którym powiat zlecił zadanie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym typu rodzinnego na podstawie art.190 tej ustawy, na terenie innego powiatu w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Analiza przedmiotowego przepisu prowadzi do wniosku, że określone zadanie publiczne powinno zostać zlecone przez organ administracji publicznej podmiotom (organizacjom) prowadzącym działalność na terenie działania tego organu, a takżemieścić się w zakresie jego właściwości.

  W związku z powyższym realizacja zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez organ jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie powinna wykraczać poza ramy właściwości organu zlecającego. Tym samym prowadzenie placówki opiekuńczo –wychowawczej przez organizację pozarządową poza terenem powiatu zlecającego jest niezgodne z normą art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


  Poleć znajomemu