Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Komunikaty

  « Powrót

  Wyjaśnienia w sprawie stosowania przepisów o uzyskaniu dochodu w sprawach o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31.12.2011 r.

  Pojęcie dochodu rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zdefiniowane jest w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.Zgodnie z art. 5 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy, w przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka, powiększonego o uzyskany dochód.

  Zastosowanie przepisów o uzyskaniu dochodu polega na dodaniu do przeciętnego miesięcznego dochodu członków rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, dochodu uzyskanego z nowego źródła w pierwszym pełnym miesiącu. Sposób realizacji powyższych przepisów konkretyzują jednoznaczne zapisy § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.) i identyczne zapisy § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836), a organy wyższego stopnia i sądy nie są organami uprawnionymi do powszechnego wyłączenia ich ze stosowania poprzez jednostkowe orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach, gdyż orzeczenia te są wiążące tylko w indywidualnych sprawach których dotyczą.

  W związku z powyższym, organ administracji publicznej, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 6 Kpa, zobowiązany jest działać na podstawie przepisów prawa - w tym przypadku wyżej wymienionych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i rozporządzeń, a nie kierować się rozstrzygnięciami organu wyższego stopnia lub sądu wydanymi w indywidualnych sprawach i tylko w tych sprawach wiążącymi (zwłaszcza, że orzeczenia te nie są jednolite i są różne w odniesieniu do podobnych stanów faktycznych). Tym niemniej, dostrzegając pojawiające się rozbieżności w interpretacji wyżej wymienionych przepisów, w szczególności w wyrokach Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, trwają prace legislacyjne m.in. nad doprecyzowaniem definicji dochodu rodziny zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przeniesieniem z rozporządzenia do ustawy odpowiednio zmodyfikowanych zapisów regulujących sposób ustalania dochodu rodziny w przypadku utraty i uzyskania dochodu (obecnie uregulowanych w zapisach § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne oraz § 12 i 13  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Efektem powyższych prac jest przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zawierający m.in. wyżej wymienione zmiany) - projekt zamieszczony jest na stronie internetowej MPiPS w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Poleć znajomemu