Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  « Powrót

  Zasiłek pielęgnacyjny

  To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

   

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A

  > 153 zł miesięcznie

   

  K O M U   P R Z Y S Ł U G U J E               

  1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,

  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,

  4. osobie, która ukończyła 75 lat.
   

  UWAGA!
  Prosimy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie.

  Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.  K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

   

  J A K    S I Ę   U B I E G A Ć 

  Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się
  w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > Formularz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego znajduje się tutaj.

  Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

  > Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
   lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  WAŻNE:

  Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

   

  O D   K I E D Y   I   N A   J A K I   C Z A S

  >  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony.

   

  WAŻNE:

  Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

  Nabywanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy:

  • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
  • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

    

  W Y P Ł A T A   Z A S I Ł K U

  Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc, po wydaniu decyzji o jego przyznaniu. Harmonogram wypłaty ustala podmiot realizujący świadczenia.


  Poleć znajomemu