Ważne informacje

Usługa KRUS

Informacja o uruchomieniu od stycznia 2018 r. nowej usługi pozyskiwania przez organy właściwe z KRUS, w drodze elektronicznej, poprzez CSIZS Emp@tia, danych o wysokości składki na...

Statystyka za 2016

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2016 r.  Zawiera informacje o następujących placówkach całodobowej opieki i wsparcia: Gminnych domach pomocy społecznej Ponadgminnych domach...

Terminale Mobilne

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego daje podstawę prawną do przeprowadzania wywiadów w...

Rejestr Żłobków

Aplikacja „Rejestr żłobków" jest przeznaczona dla urzędów administracji publicznej w zakresie obsługi zadań określonych ustawą z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3...

SC FEAD

System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z...

Pismo

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam  pismopodpisane przez Panią Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystynę Wyrwicką i Pana Dyrektora Departamentu Informatyki...

SC FEAD

System Centralny FEAD jest oprogramowaniem przeznaczonym dla instytucji uczestniczących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, wspierającym realizację zadań wynikających z...

Moduł Systemu Dziedzinowego do obsługi rejestracji elektronicznego rodzinnego wywiadu środowiskowego

Departament Informatyki MRPiPS rekomenduje przeprowadzanie elektronicznych rodzinnych wywiadów środowiskowych za pomocą Modułu Systemu Dziedzinowego udostępnianego przez Państwa Dostawcę....

Lista jednostek organizacyjnych Pomoc Społecznej , które nie używają Terminali Mobilnych

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, które nie używają Terminali Mobilnych (stan na dzień 14 listopada 2017 r.): Lista jednostek...

Wyłączenie metody autoryzacji za pomocą email w Profilu Zaufanym

Szanowni Państwo,   W związku z wejściem w życie w dn. 6 października 2016 r. Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług...

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU

DOSTAWCA SYSTEMU DZIEDZINOWEGO IINSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU Asseco D.S. COIG ...

Statystyka za 2015

1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2015 r. 25-01-2016 2 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2015 r. 30-09-2016 3 ...

Statystyka za rok 2014

     1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r.  17-11-2015  2 ...

Program „Za życiem” przyjęty przez Radę Ministrów

Program „Za życiem" przyjęty przez Radę Ministrów 20-12-2016 Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem",  przedłożoną...

CSIZS

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego jest platformą komunikacyjną w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny, umożliwiającą udostępnianie oraz świadczenie usług...

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Lista jednostek obszaru Fundusz Alimentacyjny

Lista jednostek obszaru Fundusz Alimentacyjny, w których realizowana jest obsługa wniosków elektronicznych Liczba podłączonych jednostek – (stan na dzień ) Województwo Dolnośląskie...

Lista jednostek obszaru Świadczenia Rodzinne

Lista jednostek obszaru Świadczenia Rodzinne, w których realizowana jest obsługa wniosków elektronicznych Liczba podłączonych jednostek – (stan na dzień ) Województwo Dolnośląskie...

Lista jednostek obszaru Świadczenie Wychowawcze

Lista jednostek obszaru Świadczenie Wychowawcze, w których realizowana jest obsługa wniosków elektronicznych Liczba podłączonych jednostek – (stan na dzień ) Województwo...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Centralna Aplikacja Statystyczna

Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS)

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna (PS) oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej (WRiSPZ), świadczeń rodzinnych (SR), funduszu alimentacyjnego (FA), opieki nad dzieckiem do lat 3 (OP-3). Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze:

  1. Sprawozdań resortowych, m.in.: sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań rzeczowo-finansowych dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opieki nad dzieckiem do lat 3,
  2. Sprawozdań jednorazowych (przygotowywanych przez MPiPS i Urzędy Wojewódzkie)
  3. Przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych (ZBC) dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Centralna Aplikacja Statystyczna została udostępniona użytkownikom w dniu
1 stycznia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy Państwu kilka filmów instruktażowych i instrukcji, pokazujących działanie systemu CAS.

Instrukcje dotyczące systemu CAS

Instrukcja scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Instrukcja wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej

Filmy instruktażowe dotyczące systemu CAS

Film instruktażowy scalania tożsamości kont Użytkowników Centralnej Aplikacji Statystycznej

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Film instruktażowy wczytywania/wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru OP-3

Film instruktażowy wypełniania i przekazywania sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej