Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.1.1 Informacja nietekstowa
 • 1.3.1 Informacje i jej związki
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność
 • 1.3.5 Określenie prawidłowej wartości
 • 1.4.3 Kontrast (minimalny)
 • 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu
 • 1.4.10 Zawijanie tekstu
 • 1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem
 • 1.4.12 Odstępy w tekście
 • 1.4.13 Treści spod kursora lub fokusa
 • 2.1.1 Klawiatura
 • 2.1.2 Klawiatura nie zablokowana
 • 2.4.1 Bezpośredni dostęp
 • 2.4.2 Tytuł strony
 • 2.4.4 Cel linku (z kontekstem)
 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety
 • 2.4.7 Widoczny fokus
 • 3.1.1 Język strony
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje
 • 3.3.3 Sugestie korekty błędów
 • 4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem Dostępności jest Pan Marek Kulawczyk - Dyrektor Departamentu Informatyki, marek.kulawczyk@mrips.gov.pl, tel. 22 661 18 00.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • Adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa
 • E-mail: info@mrips.gov.pl
 • Telefon: 222-500-108

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.