Organizacja turnusów rehabilitacyjnych

Przepisy szczegółowo określają warunki, które powinny spełniać ośrodki i organizatorzy ubiegający się odpowiednio o wpis do rejestru ośrodków i rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Wniosek ośrodka należy złożyć do właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego, natomiast wniosek organizatora  - do właściwego urzędu wojewódzkiego. Wniosek ośrodka musi zostać zaopiniowany przez samorząd wojewódzki, który następnie przesyła go wojewodzie. To właśnie wojewoda podejmuje ostateczną decyzję.
 
Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 
Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków i rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisów do tych rejestrów. 
 
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów mogą składać:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
  • osoby prawne, 
  • inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
jeżeli przynajmniej od dwóch lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru wojewody powinny spełniać określone standardy (baza noclegowa dla minimum 20-osobowj grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych firm rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do określonej grupy osób niepełnosprawnych). 
 
Organizatorzy turnusów zobligowani są do realizacji zakładanego programu zajęć indywidualnych, grupowych, zapewnienia odpowiedniej kadry oraz stałej opieki pielęgniarskiej.
 
Jeżeli podmiot (ośrodek lub organizator) spełnia wymagane warunki, wpis do odpowiedniego rejestru dokonywany jest niezwłocznie. Wnioskodawca otrzymuje od wojewody zawiadomienie o wpisie do rejestru, które powinno zawierać numer tego wpisu. 
W   przypadku odmowy dokonania takiego wpisu wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem odmowy.
 
Organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych zobligowani są do corocznego informowania wojewody o zrealizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON.
 
Kontrolę ośrodków i organizatorów przeprowadza wojewoda lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.