Ważne informacje

« Powrót

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

> Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

> Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

> Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

> W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.

> Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.   

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

634 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

514 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2015 r.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
 • Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Poleć znajomemu

Tematy


  Przypisy

  Decyzja organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

  Prawomocny wyrok sądu zmieniający decyzję ZUS i przyznający prawo do renty z tytułu: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do...

  Orzeczenia wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

  Jeśli sąd – rozpatrując odwołanie od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności – orzekł w zakresie żądania strony, tj. ustalił niepełnosprawność lub...

  Orzeczenia służb mundurowych (MON, MSWiA)

  Orzeczenie ustalające inwalidztwo III grupy wyłącznie z tytułu niezdolności do służby oznacza zdolność do pracy poza służbą, a zatem posiadaczy tych orzeczeń nie traktuje się jako osoby...

  Orzeczenia o inwalidztwie

  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej pozwala także traktować na równi z osobami niepełnosprawnymi osoby, które przed 1 stycznia 1998 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów lub...

  Częściowa niezdolność do pracy orzeczona w okresie

  Częściowa niezdolność do pracy orzeczona w okresie: od 1 września do 31 grudnia 1997 r. jest traktowana do czasu upływu ważności na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu...

  Zasady przekładania orzeczeń innych organów

  Czasem elementy zawarte w orzeczeniu o inwalidztwie, niezdolności do pracy oraz stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym nie są wystarczające dla uzyskania ulg i...

  Orzeczenie - data lub okres powstania niepełnosprawności

  Datę lub okres powstania niepełnosprawności osoby zainteresowanej ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie, niezdolności do pracy,...

  Data lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności

  Datę lub okres powstania stopnia niepełnosprawności osoby zainteresowanej ustala się na podstawie przebiegu schorzenia i dokumentacji medycznej. Jeżeli z przedłożonej dokumentacji medycznej i...

  Data lub okres powstania stopnia niepełnosprawności

  Datę lub okres powstania niepełnosprawności osoby zainteresowanej (od 16 roku życia) ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczeń o inwalidztwie,...

  Wskazania określone przez skład orzekający

  Wskazania dotyczą w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, szkolenia, w tym specjalistycznego, zatrudnienia...

  Data lub okres powstania niepełnosprawności

  Datę lub okres powstania niepełnosprawności dziecka (do 16 roku życia) ustala się na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia...

  Symbol przyczyny niepełnosprawności

  Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco: 01-U – upośledzenie umysłowe; 02-P – choroby psychiczne; 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;...

  Lekki stopień niepełnosprawności

  Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy,  w porównaniu do...

  Umiarkowany stopień niepełnosprawności

  Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą...

  Udzielanie pomocy

  Konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról społecznych - oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu...

  Sprawowanie opieki

  Konieczność sprawowania opieki - oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych,...

  Znaczny stopień niepełnosprawności

  Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu...

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności....

  Przedstawiciel ustawowego dziecka

  Przedstawiciel ustawowy dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności...