Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Tematy


  Instytucje

  Pomoc społeczną świadczą instytucje administracji rządowej samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami związkami wyznaniowymi oraz osobami.

  Tutaj dowiecie się Państwo, jakie instytucje świadczą pomoc społeczną i jakiego rodzaju, komu pomagają oraz gdzie działają:

  • ośrodki pomocy społecznej wspomagają potrzebujących w gminie m. in. organizując pomoc bezpośrednią, taką jak zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży, przyznając i wypłacając zasiłki stałe, okresowe i celowe, pożyczki oraz pomoc w naturze, świadcząc usługi opiekuńcze, kierując do domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym, prowadząc mieszkania chronione, a także tworząc system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie pomagają z ramienia powiatu, m.in. świadcząc specjalistyczne poradnictwo, przyznając pomoc pieniężną na usamodzielnienie się czy kontynuowanie nauki, pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, w tym cudzoziemcom, prowadząc domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, powiatowe ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, a także szkoląc pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu,
  • domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę i pomoc osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, osobom niepełnosprawnym fizycznie, niepełnosprawnym intelektualnie dorosłym, dzieciom i młodzieży,
  • ośrodki wsparcia, takie jak środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, czy ośrodki opiekuńcze, świadczą pomoc półstacjonarną osobom w ich środowisku,
  • ośrodki interwencji kryzysowej otwarte przez całą dobę prowadzą usługi hotelowe oraz specjalistyczną pomoc, m. in. psychologiczną i prawną, dla osób, rodzin i społeczności – ofiar przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
  • placówki specjalistycznego poradnictwa świadczą porady, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.