Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Prawo

  Obowiązujące prawo - pomoc społeczna

  Zobacz również: Obowiązujące prawo - świadczenia rodzinne

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie wyjaśnia, że umieszczone poniżej treści oraz dokumenty mają charakter informacyjny. 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (format .pdf)

  Uchwała nr 116 Rady Ministrów z 2 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013 (format .pdf)

  Ustawa z 29 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 267 z 30 grudnia 2005 r. poz. 2259) o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (format .pdf)

  Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 22 grudnia 2008 r. (format .pdf)

  art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 25, poz. 186). (format pdf.)

  art. 15 - rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 30 marca 2007 r. Nr 56, poz. 367) (format pdf.)

  art. 12 ust. 2 - uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. Nr 42, poz. 452) (format  pdf.)

  art. 12 ust. 2  - uchwała Nr 126/2007 Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (M.P. z 27 lipca 2007 r. Nr 45, poz. 533) (format pdf.)

  Rozporządzenie z 19 grudnia 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 241 poz. 1761) (format .pdf)

  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na ten rok.(Monitor Polski Nr 48, poz.430 ) (format pdf.)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 25, poz. 128 z 2010 roku) (format pdf.)

   Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728 - tekst jednolity )  (format pdf.)

  Ustawa z  8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r.,Nr 249, poz. 1831) (format pdf.)

  Ustawa z  8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 6 listopada 2008, Nr 220, poz. 1431), która w art. 6 zmienia niektóre zapisy ustawy o pomocy społecznej. (format  pdf.)

  Ustawa z  26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 28 lutego 2007 r., Nr 36, poz. 226) (format pdf.)

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 17 czerwca 2008 r. Nr 115, poz. 728). (format  pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

   Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. nr 92 z 16 czerwca 2009 r., poz. 753) – zmieniająca w art. 20 niektóre zapisy ustawy o pomocy społecznej.  (format pdf.)

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 69, poz. 590) (format pdf.)

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 17 czerwca 2009 r. Nr 175, poz. 1362).  (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

  Ustawa z dnia 24 września 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 202, poz. 1551) (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

  Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1738).(format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706). (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 16 marca 2010 r. Nr 40, poz. 229). (format pdf.) - plik został utworzony w Kancelarii Sejmu RP)
  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440) - (plik w pdf.) - plik został przygotowany w RCL)
   
   Akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  art. 9, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. z 27 października 2005 r., Nr 211, poz. 1762) (format  pdf.)

  art. 9, ust. 8 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055) (format  pdf.)(format.pdf)

  art. 23, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Dz. U. z 20 listopada 2007 r., Nr 216, poz. 1609)  (format pdf.)

  Art. 24. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program pomocy społecznej mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
  2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności rządowego programu pomocy społecznej. (format pdf.)

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889 z 2010 r.) (format pdf.)

   art. 29, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 427) (format pdf.)

  art. 33, ust. 7- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 545) (format pdf.)

  art. 35, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 21 marca 2005 r., Nr 44, poz. 428) (format pdf.)

  art. 47, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r., Nr 43, poz. 418) (format pdf.)

  art. 50, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598, zm. Dz.U. z 2006r., Nr 134, poz. 943) (format pdf.)
  art. 51a, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 roku. (format pdf.)
  art. 52, ust. 3 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy  (format pdf.)

  art.53,ust 4 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych(DZ.U. z 2012 r. poz 305) (format pdf.)

  art. 57, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 31 października 2005 r., Nr 217, poz. 1837) (format pdf.)

  art. 67, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 739).(format pdf.)

  art. 69, ust. 2 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86, poz. 740). (format pdf.)

  art. 78, ust. 11 - rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2344) (format pdf.)

  art. 81, ust. 10 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz. 331) (format pdf.)

  art. 83, ust. 11 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 6 października 2004 r., w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki (Dz.U z 2004 r., Nr 226, poz. 2293.) (format pdf.)

  art. 83, ust. 12 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnym (Dz.U. Nr 223, poz. 2266 z 2004r.)  (format pdf.)

  art. 83, ust. 13 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 19 października 2005 r., Nr 205, poz. 1701) (format pdf.)

  art. 85, ust. 7 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 5 listopada  2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. Nr 245, poz. 2461 z 2004r.) (format pdf.)

  art. 87, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika  2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. z dnia 28 października 2005 r., Nr 214, poz. 1812) (format pdf.)

  art. 90, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dziennik  Ustaw 2012 r.  poz. 954.) (format pdf.)

  art. 95, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. nr 45, poz. 366 z dnia 20 marca 2009 r.) (format pdf.)

  par. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej - udzielenie pomocy uchodźcom (format .pdf)

  *   *   *

  art. 107, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 czerwca 2012r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (poz. 712) (format pdf.)

  *   *   *

  art. 108, ust. 4 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 22 listopada 2010 r., Nr 218, poz. 1439) (format pdf.)

  -> przejdź do strony z kontraktem socjalnym

  art. 116, ust.1a -  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych  ( Dz. U. z 2008 r.,  Nr 27, poz. 1588) (format pdf.)

  art. 118 a - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny.  (format pdf.)

  art. 121, ust. 6 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658) (format pdf.)

  art. 122, ust. 5 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2004 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 8 października 2004 r., Nr 219, poz. 2224) (format pdf.)

  art. 125, ust. 8 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. z 31 grudnia 2004 r., Nr 285, poz. 2859) (format pdf.)

  art. 134 - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543) (format pdf.)

  Załącznik- wzór legitymacji uprawniającej do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych (format pdf.)

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 roku zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 251, poz. 1848). (format pdf.)

  Ustawa z 18 czerwca 2009 roku (Dz. U. Nr 99, poz. 826) - przesunęła wejście w życie zmian m.in. do ustawy o pomocy społecznej (w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – art. 20 ust. z 23 stycznia 2009 roku, Dz. U. Nr 92, poz. 753) z 1 lipca na 1 sierpnia 2009 roku. (format pdf.)

   Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r., o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 251, poz. 1844) (format pdf.)

  Rozporządzenie Ministra  Pracy Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie finansowego wsparciana tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2007 r., Nr 70, poz. 471) (format pdf.)

   

  Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz. U. z 15 kwietnia 2005 r.,  Nr 61, poz. 544). (format pdf.)

  Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz.U z 18 kwietnia 2005 r., Nr 62, poz. 555). (format pdf.)

  Załącznik  - standardy kształcenia

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r. Nr 50, poz. 523). (format pdf.)

   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z dnia 11 marca 2002 r. Nr 19, poz. 194). (format pdf.)

  Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818.). (format pdf.)
   

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 oraz z 2007 r. Nr 115, poz.793.). (format pdf.)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej. (zobacz)

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r., nr 94, poz. 651 ) (format pdf.)

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535; zmiany ustawy ogłoszono w Dz. U. z 1997 r. Nr 113, poz. 731, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.  Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, z 2005 r., Nr 175, poz. 1462, z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z 2007 r. Nr 112, poz. 766.) (format pdf.)

   Rozporządzenie Ministra Pracy Socjalnej z 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r., Nr 219, poz. 1871) (format pdf.)

   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. Nr 145, poz. 1217) (format pdf.)

   Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Rozporządzenie skierowane do publikacji). (format pdf.)

   

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku, zmiana ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 roku, Nr 35, poz. 219) (format pdf.)

  Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rok 2013 (format .pdf)

   

   

  Kwestiami dotyczącymi pomocy społecznej zajmuje się w MPiPS

  Departament Pomocy i Integracji Społecznej

   

  kontaktTelefon do sekretariatu departamentu

  22 661 - 02 - 77


  AktualnościZobacz informacje bieżące dotyczące działań departamentu.