Ważne informacje

« Powrót

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

> Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

> Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

> Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

> W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.

> Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.   

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

634 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

514 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2015 r.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
 • Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Poleć znajomemu

Tematy


  Świadczenia rodzinne

  Komu przysługują świadczenia rodzinne

  Świadczenia rodzinne przysługują: > obywatelom polskim oraz > cudzoziemcom będącym obywatelami państw UE, do których stosuje się specjalne regulacje prawne,...

  Kryterium dochodowe

  Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku jest spełnienie kryterium dochodowego. Świadczenia takie otrzymają Państwo, jeżeli: > ...

  Dokumenty zaświadczające o dochodzie

  WAŻNE: Podstawowy DOCHÓD oznacza tutaj przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób...

  Zasiłek rodzinny

  To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.   W Y S O K O Ś Ć   Z A S I Ł K U >  95...

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  To dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko oraz opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.   W Y S O K O Ś Ć   Ś W I...

  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym...

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie...

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywane w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.   W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D...

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i...

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej...

  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  To dodatek  dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w...

  Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "Becikowe"

  W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A > 1000 zł na jedno dziecko, jednorazowo   WAŻNE! Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym...

  Zasiłek pielęgnacyjny

  To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.   ...

  Świadczenie pielęgnacyjne

  To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. W Y S O K O Ś Ć   Ś W I A D C Z E N I A ...

  Specjalny zasiłek opiekuńczy

  To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z...