Ważne informacje

« Powrót

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

> Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

> Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

> Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

> W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.

> Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.   

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

634 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

514 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2015 r.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
 • Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Poleć znajomemu

Tematy


  Konkursy, programy

  Sprawozdanie za rok 2012 z wykonania zadań w Programie „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 - 2015

  Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS zatwierdził 21 grudnia 2010 roku Program Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015, którego ideą jest...

  Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Zbiorcze sprawozdania wojewódzkie z realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny", „Asystent rodziny – druga edycja" oraz „Szkolenia rodzin...

  Konkurs ofert na szkolenie rodzin zastępczych rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Szkolenie rodzin...

  Konkurs "Asystent rodziny - druga edycja"

    1   Konkurs „Asystent rodziny – druga edycja" rozstrzygnięty  31-08-2012  2 ...

  Konkurs ofert pn. Asystent rodziny

    1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Asystent rodziny 22-03-2012 2  Konkurs...

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

  Pliki do pobrania Ogłoszenie  (762 KB) Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012  (918.2 KB) Oferta część...

  Konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Rozstrzygnięcie konkursu ofert na...

  2013

  Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 -...

  Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku

  Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2013 r. przyznał dotacje w ramach Resortowego Programu dofinasowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r. W dniu 14...

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja”.

  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

  Konkurs - „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

  Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  na rok ...

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Ogłoszenie o otwartym  konkursie  ofert  na dofinansowanie   zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej Minister Pracy i Polityki Społecznej na...

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Koordynator rodzinnej pieczy...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  W dniu 20 lutego 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

  2012

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja". Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - korekta rozstrzygnięcia.

  W dniu 21 marca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej...

  Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

  Departament Polityki Rodzinnej informuje, że rozstrzygnięto konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną...

  Konkurs „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja” - rozstrzygnięty

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r.  „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja" - rozstrzygnięty   Minister Pracy i...

  Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka ” - rozstrzygnięty

  Minister Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs ofert złożonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „Wsparcie rodzin zastępczych i...

  Konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.

  Ogłoszenie o konkursie ofert w roku 2011 Resortowy program wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011
  Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2