Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Instytucje zabezpieczenia społecznego

  • WŁADZA WŁAŚCIWA
   oznacza ministra, ministrów lub inną odpowiednią władzę, której podlegają na całym terytorium danego państwa lub jego części, systemy zabezpieczenia społecznego

  • INSTYTUCJA ŁACZNIKOWA 
   jest to instytucja wyznaczona przez właściwą władzę państwa członkowskiego dla jednego lub więcej działów zabezpieczenia społecznego, której zadaniem jest udzielanie pomocy w związku ze stosowaniem rozporządzeń unijnych, w szczególności w przypadku, gdy nie jest znana instytucja właściwa 

  • INSTYTUCJE WŁAŚšCIWE 
   oznacza instytucję, której zainteresowany podlega, z której może uzyskać świadczenia oraz, do której może złożyć wniosek o świadczenie lub uzyskać informacje

  • INSTYTUCJE ZAGRANICZNE 
   są to instytucje (właściwe, łącznikowe) wyznaczone w innych państwach członkowskich, które stosują przepisy unijne oraz, do których można się zwrócić z wnioskiem o świadczenia lub z prośbą o wyjaśnienia dotyczące warunków koniecznych do uzyskania świadczeń.