Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Świadczenia przedemerytalne

  Flaga europejska

   

  Na mocy art. 3 rozporządzenia (WE) nr 883/04 zakres świadczeń objętych unijną koordynacją z zakresu zabezpieczenia społecznego został poszerzony, w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących, o świadczenia przedemerytalne.

  Pojęcie „świadczenia przedemerytalne" obejmuje w odniesieniu do polskich przepisów:

  • świadczenia przedemerytalne, uregulowane w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.  
   o świadczeniach przedemerytalnych,

  • emerytury pomostowe i renty rodzinne po osobach uprawnionych do emerytury pomostowej, uregulowane w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,

  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, uregulowane w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

  Świadczenia przedemerytalne podlegają koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w bardzo wąskim zakresie. W odniesieniu do nich ma zastosowanie zasada eksportu świadczeń, natomiast nie stosuje się do nich, zgodnie z art. 66 rozporządzenia nr 883/04, zasady sumowania okresów ubezpieczenia. Prawo do świadczeń przedemerytalnych jest ustalane wyłącznie z zastosowaniem wewnętrznego ustawodawstwa obowiązującego w tym zakresie w danym państwie członkowskim.