Najczęściej zadawane pytania

1. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie powinno w przypadku każdego wniosku występować do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub o dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące dodatkowych dokumentów i wyjaśnień]

 

2. Jakie dokumenty powinien przechowywać organizator turnusów rehabilitacyjnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące dokumentów przechowywanych przez organizatora]

 

3. Czy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach pomocy społecznej lub przebywające w innych placówkach opiekuńczych mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące domów opieki społecznej (DPS i innych placówek opiekuńczych]

 

4. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może żądać od wnioskodawcy składania informacji o stanie zdrowia razem z wnioskiem o dofinansowanie? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące informacji o stanie zdrowia]

 

5. W jaki sposób organizator ma uzyskać informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub jego rodzaju schorzenia (dysfunkcji)? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące informacji o rodzaju niepelnosprawności]

 

6. Czy kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub fakt wypełnienia przez lekarza wniosku o skierowanie na turnus są wystarczającą podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby niepełnosprawnej? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące kolejności zlożenia wniosku] 

 

7. Jak ma postąpić powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdy osoba niepełnosprawna (wnioskodawca) lub organizator turnusu dowolnie wybierze turnus (ośrodek lub organizatora), nie kierując się rodzajem schorzeń lub dysfunkcji określonych w orzeczeniu (wniosku lekarskim)?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące niewłaściwego wyboru turnusu]

 

8. W jaki sposób pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych ma dokonywać oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy]

 

9. Czy osoba niepełnosprawna, której wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym został rozpatrzony negatywnie może ponownie ubiegać się o takie dofinansowanie?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące odmowy dofinansowania]

 

10. Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące osoby niepełnosprawnej jako opiekuna na turnusie]

 

11. Czy oświadczenie organizatora turnusu może być przesłane do powiatowego centrum pomocy rodzinie faksem lub w formie elektronicznej? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące ośwaidczenia organizatora turnusu]

 

12. Jakie osoby w pierwszej kolejności mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania]

 

13. Czy osoba niepełnosprawna musi skorzystać z pomocy opiekuna, jeżeli lekarz zalecił taką opiekę?[przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące pomocy opiekuna]

 

14. Kogo zalicza się do specjalistów do spraw społecznych? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące specjalistów do spraw spolecznych]

 

15. W jakim terminie powiatowe centrum pomocy rodzinie ma przekazać środki organizatorowi, jeżeli turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną odbędzie się za kilka miesięcy (np. pod koniec roku) od dnia przedstawienia informacji o wyborze turnusu? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące terminu przekazania środków]

 

16. Jaki turnus można określić mianem „niestacjonarny"? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące turnusu "niestacjonarnego"]

 

17. Czy osoba niepełnosprawna może wybrać turnus, który będzie odbywał się w miejscowości, w której ona zamieszkuje? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące turnusu w miejscowości zamieszkania]

 

18. W jaki sposób osoba niepełnosprawna ma dokonywać wyboru ośrodka i organizatora turnusu rehabilitacyjnego? W jaki sposób powiatowe centrum pomocy rodzinie ma weryfikować wybór ośrodka i organizatora dokonany przez osobę niepełnosprawną? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru ośrodka i organizatora]

 

19. Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może zastosować równocześnie obie zasady określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. w przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot określonych w rozporządzeniu oraz przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wyboru zasady dofinansowania]

 

20. Czy osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych muszą płacić lekarzom za wypełnianie wniosków lekarskich o skierowanie na turnus rehabilitacyjny? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wypełniania wniosków lekarskich]

 

21. Czy w przypadku ubiegania się osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powiatowe centrum pomocy rodzinie powinno przeprowadzić u wnioskodawcy wywiad środowiskowy? [przeczytaj odpowiedź na pytanie dotyczące wywiadu środowiskowego]