Ważne informacje

« Powrót

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań resortowych, m.in. sprawozdań MPiPS-03, MPiPS-05, CIS, DOŻYWIANIE, KIS, PRZEMOC, SKŁ-ZDR, SKŁ-EMRENT, Ocena Zasobów Pomocy społecznej, Monitoring Efektywności; sprawozdań jednorazowych oraz z przesyłu danych jednostkowych tzw. zbiorów centralnych.


Poleć znajomemu

Tematy


  Odpowiedzi

  Dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia

  Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie powinno w przypadku każdego wniosku występować do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub o dostarczenie dodatkowych niezbędnych dokumentów?

  Dokumenty przechowywane przez organizatora

  Jakie dokumenty powinien przechowywać organizator turnusów rehabilitacyjnych?

  DPS i inne placówki opiekuńcze

  Czy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w domach pomocy społecznej lub przebywające w innych placówkach opiekuńczych mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych?

  Informacja o stanie zdrowia

  Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może żądać od wnioskodawcy składania informacji o stanie zdrowia razem z wnioskiem o dofinansowanie?

  Informacje o rodzaju niepełnosprawności

  W jaki sposób organizator ma uzyskać informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub jego rodzaju schorzenia (dysfunkcji)?

  Kolejność złożenia wniosku

  Czy kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym lub fakt wypełnienia przez lekarza wniosku o skierowanie na turnus są wystarczającą podstawą do pozytywnego...

  Niewłaściwy wybór turnusu

  Jak ma postąpić powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdy osoba niepełnosprawna (wnioskodawca) lub organizator turnusu dowolnie wybierze turnus (ośrodek lub organizatora), nie kierując się rodzajem...

  Ocena sytuacji społecznej wnioskodawcy

  W jaki sposób pracownik socjalny lub specjalista do spraw społecznych ma dokonywać oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy i jej potrzeb w zakresie rozwijania umiejętności społecznych?

  Odmowa dofinansowania

  Czy osoba niepełnosprawna, której wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym został rozpatrzony negatywnie może ponownie ubiegać się o takie dofinansowanie?

  Osoba niepełnosprawna jako opiekun na turnusie

  Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na...

  Oświadczenie organizatora turnusu

  Czy oświadczenie organizatora turnusu może być przesłane do powiatowego centrum pomocy rodzinie faksem lub w formie elektronicznej?

  Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania

  Jakie osoby w pierwszej kolejności mają pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

  Pomoc opiekuna

  Czy osoba niepełnosprawna musi skorzystać z pomocy opiekuna, jeżeli lekarz zalecił taką opiekę?

  Specjaliści do spraw społecznych

  Kogo zalicza się do specjalistów do spraw społecznych?

  Termin przekazania środków

  W jakim terminie powiatowe centrum pomocy rodzinie ma przekazać środki organizatorowi, jeżeli turnus wybrany przez osobę niepełnosprawną odbędzie się za kilka miesięcy (np. pod koniec roku) od dnia...

  Turnus "niestacjonarny"

  Jaki turnus można określić mianem „niestacjonarny”?

  Turnus w miejscowości zamieszkania

  Czy osoba niepełnosprawna może wybrać turnus, który będzie odbywał się w miejscowości, w której ona zamieszkuje?

  Wybór ośrodka i organizatora

  W jaki sposób osoba niepełnosprawna ma dokonywać wyboru ośrodka i organizatora turnusu rehabilitacyjnego? W jaki sposób powiatowe centrum pomocy rodzinie ma weryfikować wybór ośrodka i organizatora...

  Wybór zasady dofinansowania

  Czy powiatowe centrum pomocy rodzinie może zastosować równocześnie obie zasady określone w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. w przypadku znacznego niedoboru...

  Wypełnianie wniosków lekarskich

  Czy osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych muszą płacić lekarzom za...
  Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.
  Pozycji na stronę 20
  z 2