Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Rada Pomocy Społecznej

  Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach pomocy społecznej. Działa od roku 1991 przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wydanego w oparciu o delegację ustawową.

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z póź. zm.). Rada składa się z nie więcej niż 20 osób reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Pomocy Społecznej pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

  Do zakresu działania Rady należy :

  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej,
  • przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej,
  • przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności,
  • przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia
   w dziedzinie pomocy społecznej.

  31 marca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomocy Społecznej  VIII kadencji, w którym uczestniczyła Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister Elżbieta Rafalska wręczyła powołania członkom Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji. Przewodniczącą Rady została Pani Prof. Dr hab. Barbara Kromolicka. Do prezydium Rady zostali także wybrani:  Pani Prof. Uniwersytetu Łódzkiego. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder,  Pan Michał Guć Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Ks. Marek Dec Zastępca Dyrektora CARITAS Polska.

  Podczas pierwszego posiedzenia Członkowie Rady Pomocy Społecznej wstępnie omówili zagadnienia z zakresu polityki społecznej, którymi powinna zająć Rada VIII kadencji.

  Skład Rady Pomocy Społecznej VIII kadencji 2017-2020

  1.Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka-Przewodnicząca - Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

  2. Ks. Maciej Szmuc - Dyrektor CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

  3. Jolanta Szynkarczuk - Dyrektor OIK w Gorzowie Wielkopolskim

  4. Hanka Stamm - Dyrektor MGOPS w Solcu Kujawskim

  5. Krystyna Grzybicka - Dyrektor DPS oraz ŚDS w Elblągu

  6. Danuta Zawilla - Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

  7. Beata Krzesińska - Dyrektor PCPR w Oleśnicy

  8. Anna Gromska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

  9. Dariusz Czechowski - Kierownik OPS Włoszczowa

  10. Maria Nowak - Doradca ds. Polityki Senioralnej i Społecznej I Wicewojewody Śląskiego

  11. Ks. Stanisław Jurczuk - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

  12. Michał Guć-Wiceprzewodniczący - Wiceprezydent Gdyni, Przedstawiciel Związku Miast Polskich

  13. Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder Prof. Nadzw. UŁ-Wiceprzewodnicząca - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki

  14. Dr.hab. Anna Fidelus Prof. UKSW - Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Profesor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

  15. Ks. Marek Dec-Sekretarz - Zastępca Dyrektora CARITAS POLSKA

  16. Andrzej Barszcz - Dyrektor MOPS w Radomsku, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych OPS RAZEM

  17. Paweł Maczyński - Starszy specjalista pracy socjalnej OPS Ursynów m. st. Warszawy, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej

  18. Czesław Smalcerz - Dyrektor MOPS w Jaworznie, Stowarzyszenie Samorządowych OPS FORUM

  19. Andrzej Smulczyński - Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

  Harmonogram prac Rady Pomocy Społecznej w 2018 r.

  pobierz plik

  Rada Pomocy Społecznej kontakt:

  Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

  Tel.: 22-661-14-17         

  email: daria.wojdak@mrpips.gov.pl