Ważne informacje

Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

Szanowni Państwo, przedstawiamy prezentację dotyczącą korzystania z Terminali Mobilnych służących do przeprowadzania elektronicznego wywiadu środowiskowego: 2016-10-24  Jak...

Help Desk CSIZS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało z firmą Softiq Sp. z o. o. umowę dotyczącą Centralnego Systemu Informatycznego...

Zmiana nr telefonu Helpdesk systemu SI KDR

Szanowni Państwo  Uprzejmie informujemy, że od dnia  1 października 2016 r.  ulega zmianie nr telefonu kontaktowego przeznaczonego do obsługi zgłoszeń i konsultacji dla...

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rejestr Żłobków

Rejestr Żłobków (RZ) RZ (Rejestr Żłobków) - system obsługuje procesy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem do lat 3, które są realizowane przez...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Systemy IT

CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna) obsługuje m.in. sprawozdawczość podobszaru Pomoc Społeczna oraz Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej. Gromadzi wybrane dane z Systemów...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Tematy


  Rodzina

  Rodzina w Polsce ma prawo do ochrony i opieki gwarantowanej przez Konstytucję. Prawo do opieki i pomocy ze strony państwa mają rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.

  Konstytucja gwarantuje prawa rodziców do wychowania dzieci i zapewnia ochronę życia rodzinnego. Oznacza to, że nie ingeruje się w nie bez uzasadnionej potrzeby. Jednocześnie jednak państwo ma obowiązek ochrony praw dziecka, w szczególności przed przemocą, co w ściśle określonych przypadkach wiąże się z możliwością pozbawienia lub ograniczenia praw rodziców.

  Każda rodzina ma prawo do pomocy w przypadku trudności. Na pomoc ze strony państwa w formie wspierania rodziny i pomocy społecznej mogą liczyć w szczególności rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także rodziny o niskich dochodach, zagrożone przemocą, alkoholizmem i narkomanią, dotknięte zdarzeniami losowymi, zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością jej członków, bezrobociem, wychowujące dzieci, a także rodziny uchodźców i cudzoziemców objęte ochroną.

  Dzieci mają prawo do pomocy i opieki w przypadku śmierci swoich rodziców lub opiekunów, pozbawienia lub ograniczenia ich władzy rodzicielskiej oraz niemożności pełnienia przez nich funkcji rodzicielskiej. Publiczne oraz niepubliczne instytucje opieki zastępczej starają się, aby dziecko wróciło do domu jak najszybciej, pod warunkiem, że będzie to dla niego najlepsze rozwiązanie. Do tego czasu dziecko pozostaje w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dla dzieci, które są sierotami, których rodzice są nieznani, całkowicie i trwale utracili władzę rodzicielską lub wyrazili zgodę na adopcję, poszukiwani są rodzice adopcyjni, przy czym pierwszeństwo w zapewnieniu opieki nad dzieckiem mają krewni i bliscy dziecka.

  Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją – każdy ma obowiązek zgłosić przypadki łamania tego prawa na Policję lub do sądu rodzinnego, a władze mają obowiązek interweniować, z poszanowaniem autonomii rodziny i kierując się dobrem dziecka.

  Dzieci mają także prawo do wsparcia finansowego z funduszu alimentacyjnego, jeśli rodzic zobowiązany do alimentów ich nie płaci, a dochody rodziny nie przekraczają kryterium dochodowego.

  > Kobiety w ciąży mają prawo do poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, w przypadku niskich dochodów lub sytuacji losowych – pomocy finansowej i rzeczowej, a w sytuacji zagrożenia przemocą lub kryzysowej - miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

  > Rodzice małoletnich dzieci mają prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, w przypadku niskich dochodów lub sytuacji losowych – pomocy finansowej w formie zasiłków oraz pomocy rzeczowej, a w sytuacji zagrożenia przemocą lub kryzysowej - miejsca w domu dla rodziców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

  > Rodzice małych dzieci mogą korzystać z pomocy w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzicielskich, polegającej na zapewnieniu dziennej opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, np. w formie prowadzonych lub dofinansowanych przez gminę żłobków i klubów dziecięcych lub zatrudnionych przez nią opiekunów dziennych.