Systemy IT

Systemy statystyczne to systemy centralne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej SAC, QuickStat i sFundusz. Są one udostępniane użytkownikom na poziomie GMINA, POWIAT, MARSZAŁEK, WOJEWODA. Służą do zbierania sprawozdań i danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego (ZBC) dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, opieki nad dziećmi do lat 3.

Systemy dziedzinowe to systemy informatyczne funkcjonujące na poziomie gminy, powiatu lub marszałka województwa, realizujące zadania związane z obsługą spraw dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego posiadające świadectwo zgodności.

Systemy Dziedzinowe Pomoc Społeczna wspierają realizację zadań określonych w ustawie pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi do niej na poziomach GMINA i POWIAT, które stanowią źródła danych dla poziomów MARSZAŁEK, WOJEWODA i MPiPS, w tym przede wszystkim zapewniając:

1. ewidencję złożonych wniosków,
2. ewidencję wydanych decyzji,
3. obsługę realizacji świadczeń, w tym wypłat i tworzenia dokumentów z nimi związanych,
4. prowadzenie ewidencji zrealizowanych świadczeń,
5. obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
6. tworzenie wymaganych sprawozdań oraz przekazywanie danych do rejestru centralnego.

Systemy Dziedzinowe Świadczenia Rodzinne wspierają realizację zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych wraz z aktami wykonawczymi, związanych z funkcjonowaniem obszaru świadczeń rodzinnych, na poziomach GMINA i MARSZAŁEK będącymi źródłami danych dla poziomu, WOJEWODA i MPiPS, w tym przede wszystkim zapewniają:

1. ewidencję złożonych wniosków,
2. ewidencję wydanych decyzji,
3. obsługę realizacji świadczeń i tworzenie dokumentów z nią związanych,
4. prowadzenie ewidencji zrealizowanych świadczeń,
5. obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
6. tworzenie wymaganych sprawozdań oraz przekazywania danych do rejestru centralnego.

Systemy Dziedzinowe Fundusz Alimentacyjny wspierają realizację zadań określonych w ustawie o osobach uprawnionych do alimentów oraz aktach wykonawczych związanych z funkcjonowaniem obszaru fundusz alimentacyjny, na poziomie GMINY, będącymi źródłami danych dla poziomu dla poziomów WOJEWODA i MPiPS w zakresie statystyki, w tym przede wszystkim zapewniając:

1. ewidencję złożonych wniosków,
2. ewidencję wydanych decyzji,
3. obsługę realizacji świadczeń i tworzenie dokumentów z nią związanych,
4. prowadzenie ewidencji zrealizowanych świadczeń,
5. obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
6. obsługę związaną z postępowaniem wobec dłużnikiem alimentacyjnym,
7. tworzenie wymaganych sprawozdań oraz przekazywanie danych do rejestru centralnego.