Ważne informacje

« Powrót

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania.

> Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa.

> Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom.

> Pomoc społeczna kierowana jest w szczególności do osób i rodzin bez dochodów lub o bardzo niskich dochodach, osób niepełnosprawnych, dotkniętych przemocą w rodzinie czy wykluczonych społecznie, a także bezdomnych.
Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.

> W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.

> Pomoc społeczną prowadzą instytucje administracji rządowej i samorządowej we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.   

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje nie tylko obywatelom polskim, ale też cudzoziemcom, których miejscem zamieszkania jest Polska oraz przebywającym na jej terytorium. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

> Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

634 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

514 zł – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2015 r.

Jeśli ktoś z Państwa lub Państwa rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, po przyznanie pomocy może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania.

 

WAŻNE:

 • Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.
 • Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy będzie rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
 • Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.

Poleć znajomemu

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 206267 razy.

Emp@tia

Świadczenie Wychowawcze:

 • SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego

 

Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

 • SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 • SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

 • SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 

Fundusz Alimentacyjny

 • FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

 • PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

 • PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

 

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 

Opieka nad dzieckiem do lat 3:

 • RKZ_1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

 • RKZ_2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

 • RKZ_3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

 

Karta Dużej Rodziny:

 • KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 146557 razy.