Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Adopcja

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: adoptio oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko...

Świadczenia rodzinne

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przewiduje w swoim ustawodawstwie  pomoc dla rodziny, jeśli znajdzie się ona w sytuacji kryzysowej. Dzięki zasadom koordynacji twoja...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Dla Rodzica

Kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. ...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 206265 razy.

Emp@tia

Świadczenie Wychowawcze:

 • SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego

 

Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

 • SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

 • SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 • SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 • SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

 • SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 

Fundusz Alimentacyjny

 • FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • FA-2 Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

 • PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

 • PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

 

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

 • ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

 • ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

 • ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

 • ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

 • ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 

Opieka nad dzieckiem do lat 3:

 • RKZ_1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

 • RKZ_2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

 • RKZ_3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

 

Karta Dużej Rodziny:

 • KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 146555 razy.