Widok zawartości stron

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Od 1 marca 2019 r., koszty obsługi realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny przez gminy wynoszą:

 • 13,89 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty – dla gminy jest to nowa rodzina), w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich lub części członków rodziny – dotyczy to sytuacji w której rodzina składa wniosek po raz pierwszy i wnosi o przyznanie jednej formy Karty (tradycyjnej lub elektronicznej) albo obu rodzajów Kart (tradycyjnej i elektronicznej), za wyjątkiem wniosków dotyczących rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu łącznie co najmniej trojga dzieci; 
 • 5,45 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców (rodzice/małżonkowie rodziców, którzy w chwili składania wniosku
  o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny); 
 • 2,79 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny składa się np. dla dziecka przyjętego w ramach pieczy zastępczej, nowonarodzonego dziecka, małżonka rodzica, który wszedł w skład rodziny posiadającej już Karty, a także w sytuacji, gdy rodzicom przyznano Karty Dużej Rodziny jako rodzicom, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale już po rozpatrzeniu ich wniosku w rodzinie nastąpiły okoliczności, w związku z którymi w rodzinie tej znowu było troje dzieci spełniających warunki ustawy, gdy np. najstarsze z nich, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia, podjęło naukę w szkole lub szkole wyższej, a pozostała dwójka dzieci nie osiągnęła jeszcze pełnoletności – w takiej sytuacji rejestrując wniosek o przyznanie Kart dla dzieci zaznacza się je jako nowych członków rodziny) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty" bądź w przypadku zmiany nazwiska), bądź za wydanie decyzji administracyjnej dla członka rodziny wielodzietnej w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty; 
 • 1,40 zł za wydanie duplikatu Karty (w przypadku zgubienia, kradzieży bądź gdy Karta w inny sposób zostaje utracona);
 • 1,40 zł za „domówienie" drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny (udostępnienie karty elektronicznej
  w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna albo wydania karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna).

Za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, tzw. „uzupełnienie rodziny", nie przysługuje gminie dotacja. Dotyczy to sytuacji złożenia wniosku dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku dla rodziny nie został  w nim uwzględniony, ale był członkiem tej rodziny, np. najstarsze 23-letnie czwarte dziecko nie uczyło się, a teraz rozpoczęło naukę na studiach wyższych – przy czym nie dotyczy to ww. sytuacji,
w której dzieci były wskazane na wniosku o przyznanie Kart dla rodziców.

Jednocześnie gminie przysługuje 5% opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej w przypadku, gdy:

 • członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o duplikat Karty,
 • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę elektroniczną, a kartę tradycyjną miał wydaną po 31.12.2017 r. albo złoży wniosek o kartę elektroniczną po 31.12.2019 r.
 • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o kartę tradycyjną, gdy wcześniej została mu udostępniona karta elektroniczna.

Pozostałe 95% opłaty stanowi dochód budżetu państwa.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2019 r. – 9,56 zł, natomiast kwota opłat za „domówienie" drugiej formy Karty, pobierana w ww. przypadkach, wynosi 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Objaśnienia do wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ((Dz.U. z 2017 r. poz. 1832)) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Dotychczas wnioseko przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454), które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r. określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to,  że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Zmiany polegają m.in. na  rezygnacji ze wzoru wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu. Zamiast tego stworzono katalog danych, jakie mają być zawarte we wniosku.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2018 r. uległo zmianie rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku
o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Zmiany we wzorze Karty dotyczą głównie wprowadzenia wzoru karty elektronicznej.

W związku z możliwość uzyskania karty elektronicznej rozporządzenie określa sposób, w jaki ma być unieważniona karta elektroniczna. Karta będzie blokowana przez wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta.

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie Karty (lub wydanie jej duplikatu) zostaną rozszerzone o wskazanie, że wnioskodawca wnioskuje o daną formę karty (bądź o obydwie formy jednocześnie). We wniosku będzie można również wskazać, czy rodzic (lub małżonek rodzica) chce, aby na jego urządzeniu mobilnym (smartfonie) udostępnione zostały karty elektroniczne pozostałych członków rodziny (dodawany w zmienianym rozporządzeniu w § 3 ust. 2 pkt 3). Ponadto we wniosku o kartę elektroniczną konieczne będzie wskazanie adresów e-mail oraz numerów telefonów członków rodziny wielodzietnej, którzy będą mieć kartę elektroniczną.

W związku ze zmianami ustawowymi zmodyfikowano zakresu informacji wskazywanych na wniosku przez rezygnację z części wymaganych informacji, które wójt, burmistrz lub prezydent miasta może pozyskać samodzielnie z rejestrów publicznych.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu spełnia wymogi wynikające
z § 3
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku.

Informacja o zawarciu małżeństwa zawiera się w polu „powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:" – znajduje się tam do zaznaczenia pole „małżonka". Zaznaczenie tego pola oznacza, że osoba, której wniosek dotyczy nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci, tylko małżonkiem takiego rodzica. W przypadku, gdy żaden z małżonków nie jest rodzicem co najmniej trojga dzieci, lecz jako małżeństwo mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniających warunki wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (na przykład mają jedno wspólne dziecko i każde ma dziecko z poprzedniego związku, lub nie mają wspólnych dzieci, ale każde ma dwoje dzieci z poprzedniego związku) – obydwoje powinni zostać zaznaczeni we wniosku jako „małżonkowie", a nie rodzice. W przypadku, gdy małżonek jest rodzicem przynajmniej jednego z dzieci wymienionych we wniosku, również powinien złożyć oświadczenie o władzy rodzicielskiej – w stosunku do tego dziecka.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek. Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (ZKDR-01), pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (ZKDR-02) oraz o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03).

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej opracowano także załącznik ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny

Na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych od 1 lipca 2017 r. weszły następujące zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny:

Wójt / burmistrz / prezydent miasta ustalający prawo do Karty jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji za pomocą rejestrów udostępnionych w SI KDR albo drogą pisemną z rejestrów publicznych  następujących danych osób wymienionych we wniosku o przyznanie KDR:

 • imiona i nazwisko,
 • data urodzenia i informacja o zgonie,
 • numer PESEL,
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • informacja o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego,
 • informacja o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W SI KDR udostępniony jest już rejestr PESEL, z którego można pozyskać część ww. danych, a od 1 lipca 2017 r. użytkownicy systemu mogą korzystać z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN) w celu samodzielnego pozyskania informacji dot. orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli wójt / burmistrz / prezydent miasta nie może samodzielnie za pomocą rejestrów w SI KDR lub drogą pisemną z rejestrów publicznych uzyskać ww. informacji – poza informacjami
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.
W przypadku braku informacji o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby w EKSMOoN wójt / burmistrz / prezydent miasta wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Udostępnienie w SI KDR rejestrów umożliwiających pozyskanie lub weryfikację informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych oraz do szkoły wyższej planowane jest na przełom 2018/2019 r.

W związku z ww. zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

 Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo. 

Jak prawidłowo kwalifikować rodzaje wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w SI KDR?

1.    Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Podrodzaj wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

a)      nowa rodzina – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „nowa rodzina", gdy rodzina po raz pierwszy w danej gminie składa wniosek o przyznanie KDR (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty ze względu na kod Teryt zamieszczony w numerze Karty – dla gminy jest to nowa rodzina);

b)      uzupełnienie rodziny – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „uzupełnienie rodziny", jeżeli zostanie złożony wniosek dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie Kart dla całej rodziny był członkiem rodziny, ale nie został uwzględniony we wniosku. Przykłady takiej sytuacji: rodzic/małżonek rodzica będący cudzoziemcem, oczekujący na wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP, osoba powyżej 18. roku życia oczekująca na przyjęcie do szkoły/szkoły wyższej, osoba pominięta przy wypełnianiu pierwszego wniosku lub rejestracji wniosku w Module Obsługi Karty SI KDR.

2.      Wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – wnosi się o przyznanie duplikatu, gdy Karta została zgubiona, skradziona lub w innych sposób utracona.

3.      Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – wniosek ten wnosi się dla osoby, która w chwili składania przez rodzinę pierwszego wniosku o przyznanie Karty nie była jej członkiem. Przykłady takiej sytuacji: dziecko przyjęte w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, gdy osoby wchodzące w skład tej rodziny posiadają już  Karty, nowonarodzone dziecko, gdy osoby wchodzące w skład rodziny posiadają już Karty, małżonek rodzica, który wszedł w skład rodziny (zawarł związek małżeński z rodzicem) posiadającej już Karty.

4.      Wniosek o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już wcześniej jej posiadaczem – wniosek ten wnosi się dla osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny w przypadku:

a)      przedłużenia ważność tej Karty (np. osoba przed ukończeniem 18. roku życia posiadała Kartę i na podstawie złożonego oświadczenia kontynuuje lub będzie kontynuować naukę
w szkole lub szkole wyższej, osoba posiadała Kartę na podstawie orzeczenia
o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności na czas określony i zostało jej wydane kolejne orzeczenie) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „przedłużenie terminu ważności Karty";

b)      zmiany danych na Karcie (np. zmiana nazwiska) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „zmiana danych na Karcie".

5. Wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny – wniosek ten wnosi się dla osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny w jednej z ustawowych form, tj. tradycyjnej lub elektronicznej.

Kiedy i w jaki sposób składa się reklamację dotyczącą Karty Dużej Rodziny?

W przypadku otrzymania Karty Dużej Rodziny z błędnymi danymi, w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy dane na Karcie są zgodne z tymi, które użytkownik SI KDR wprowadził do systemu. W większości przypadków błędne dane na Karcie wynikają z pomyłki wnioskodawcy lub osoby wprowadzającej dane do systemu przy rejestracji wniosku, a nie producenta Kart (PWPW). W takiej sytuacji nie składa się reklamacji, tylko w zakładce „Zarządzanie kartami" należy anulować Kartę, podać przyczynę anulowania (pole wyboru pojawi się po potwierdzeniu anulowania Karty), a następnie dokonać korekty danych na Karcie i zamówić ją ponownie. Reklamację Karty z błędnymi danymi można złożyć jedynie w przypadkach, gdy błędne dane wynikają z winy producenta Kart. Reklamacje jakościowe (błędne dane na Karcie z winy producenta lub wady fizyczne Karty) składa się wysyłając do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wypełniony formularz reklamacji jakościowej wraz
z Kartą, której dotyczy reklamacja oraz za pomocą SI KDR, w zakładce „Złożenie reklamacji". Reklamacje ilościowe (gdy Karty widniejące w SI KDR po wpisaniu numeru koperty fizycznie nie zostały dostarczone do urzędu) składa się przesyłając do PWPW wypełniony formularz reklamacji ilościowej i za pośrednictwem SI KDR. Podkreślić należy, że reklamacja złożona jedynie w SI KDR, bez wysłania wypełnionego formularza (oraz Karty której dotyczy reklamacja w przypadku reklamacji jakościowej) nie będzie rozpatrzona. Wysyłanie bezzasadnych reklamacji w SI KDR lub pomijanie wysyłania wypełnionych formularzy reklamacyjnych (wraz z Kartami w przypadku reklamacji jakościowej) do PWPW powoduje konieczność wyjaśniania zaistniałych rozbieżności pomiędzy wykonawcą SI KDR, producentem Kart oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowalnia proces produkcji nowej Karty z właściwymi danymi. 

W jaki sposób można skontaktować się z Helpdeskiem SI KDR?

Istnieją trzy formy kontaktu z Helpdeskiem SI KDR. Są to:

-        kontakt telefoniczny pod numerem (32) 72 32 672

-        e-mail: kdr-hd@asseco.pl

-        Portal KlientaSI KDR Nazwa Użytkownika (login) jest adresem e-mail podanym w module ADM w koncie użytkownika. Przy pierwszym logowaniu, gdy użytkownik nie ma jeszcze hasła, należy skorzystać z opcji "Zapomniałeś hasła?", wówczas jednorazowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail użytkownika. 

Czy konieczne jest zamieszczanie w SI KDR elektronicznych kopii (skanów) dokumentów dołączonych do wniosków złożonych tradycyjnie (papierowo)?

W Module Obsługi Kart w SI KDR, przy rejestracji wniosku złożonego drogą tradycyjną, możliwe jest załączenie skanów przedłożonych dokumentów. Załączenie elektronicznych kopii tych dokumentów nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 z pózn.zm.)wójt/ burmistrz / prezydent miasta sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów, nie ma natomiast wymogu, aby dodatkowo załączał skany tych dokumentów w systemie informatycznym.

Dołączenie elektronicznych kopii dokumentów jest wymagane przy złożeniu wniosku drogą elektroniczną, w myśl art. 10 ust. 11 ww. ustawy o Karcie Dużej Rodziny, po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obowiązek dołączenia do wniosku elektronicznych kopii tych dokumentów spoczywa na wnioskodawcy.

Czy zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty?

Nową Kartę Dużej Rodziny przyznaje się w przypadku zmiany gminy zamieszkania. Zmiana miejsca zamieszkania
w obrębie tej samej gminy nie wymaga przyznania nowej Karty, ponieważ nie zmienia się kod teryt zawarty
w numerze Karty.

Zniżki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gminy na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą zwolnić w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Kiedy wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję?

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) przewiduje następujące sytuacje, w których wójt/burmistrz/prezydent miasta wydaje decyzję:

1. w myśl art. 9 ust. 4 ww. ustawy odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy wniosek składa członek rodziny, która nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, oraz gdy zaistniały okoliczności o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy w drodze decyzji administracyjnej następuje odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty za duplikat Karty, lub opłaty za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny,

3. w myśl art.  16 ust. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny w drodze decyzji administracyjnej następuje stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty (np. rodzic traci prawo do posiadania Karty w przypadku, gdy sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci, dziecko powyżej 18. roku życia traci prawo do posiadania Karty, gdy przerywa naukę) lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy,

4. wystąpienie z wnioskiem o wyświetlaniu na urządzeniu mobilnym karty elektronicznej przez członka rodziny wielodzietnej nieuprawnionego do tego (np. dzieci nie mogą na swoim smartfonie wyświetlać karty rodziców
i rodzeństwa).

Podkreślić należy, że w sprawach dotyczących Karty Dużej Rodziny decyzję administracyjną można wydać jedynie w wymienionych wyżej sytuacjach.

Jeśli zachodzi konieczność przyznania nowej Karty (np. w przypadku zmiany nazwiska członka rodziny, zmiany miejsca zamieszkania lub przedłużenia ważności Karty gdy dziecko powyżej 18. roku życia kontynuuje naukę
w szkole lub szkole wyższej) lub wydania jej duplikatu, dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi
i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Unieważnienie Karty tradycyjnej  następuje w drodze wprowadzenia do systemu teleinformatycznego informacji o unieważnieniu Karty oraz odcięcia jednego z rogów Karty o powierzchni co najmniej 1 cm2. W przypadku Karty elektronicznej unieważnienie następuję poprzez w drodze wprowadzenia do systemu teleinformatycznego SI KDR informacji o unieważnieniu Karty oraz zablokowanie udostępnionej Karty elektronicznej w aplikacji mKDR.

Rozpatrywanie wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny

Przyznanie drugiej formy Karty wiąże się jedynie z weryfikacją, czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada ważną formę Karty w innej formie, niż wnioskowana, a ponadto, czy uzupełnił w załączniku ZKDR-04 adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.W przypadku osób, które wnioskują o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny, nie ma uzasadnienia dla żądania podawania na wniosku danych, którymi wójt/burmistrz/prezydent miasta już dysponuje ani złożenia oświadczeń, które stanowiły podstawę do przyznania Karty Dużej Rodziny. Zgodnie zart. 220 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.), organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1) znane są one organowi z urzędu;

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a)  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Jak obsłużyć w SI KDR wniosek o dodatkową formę Karty (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)?

W przypadku wnioskowania o dodatkową formę Karty dla osoby, która posiada ważną Kartę tradycyjną nie będzie konieczne podawanie przez wnioskodawcę oraz wypełnianie w SI KDR pól dotyczących np. niepełnosprawności lub planowanego terminu ukończenia nauki. SI KDR nie będzie wymuszało wyznaczenia terminu ważności Karty, ponieważ ten został już wyznaczony przy przyznaniu obecnie posiadanej Karty.

Należy pamiętać, że przyznana nowa forma Karty będzie miała ten sam numer, co dotychczas posiadana Karta. Będzie to widoczne w zakładce „Zarządzanie kartami". Każda Karta nadal będzie widoczna na jednym pasku, ale pod jednym numerem będą widoczne dwa statusy – osobny dla Karty elektronicznej i osobny dla Karty tradycyjnej.

W przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty).
W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej,
a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną. W SI KDR przy zaznaczeniu, że dla danego członka rodziny wniosek dotyczy Karty w formie elektronicznej, uaktywnią się pola w części „Informacje dotyczące karty elektronicznej" – wpisuje się tam adres e-mail, numer telefonu oraz wybiera się osoby uprawnione do wyświetlania Karty tego członka rodziny – można wybrać właściciela Karty, jak również osobę, dla której jako rolę osoby w rodzinie wybrano „rodzic" lub „małżonek rodzica". Właściciela Karty można dodać odrębnym przyciskiem, natomiast aby dodać rodzica lub małżonka, wystarczy wpisać PESEL tej osoby – jeśli była już wprowadzona do SI KDR, system sam ją odszuka i podstawi jej dane.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dodatkowej formy Karty, należy pamiętać, że podlega on rozpatrzeniu na takiej samej zasadzie, jak każdy inny rodzaj wniosku. Ponadto szczególnie istotne jest, aby pamiętać, że po przyznaniu dodatkowej formy Karty, Karta ta nie trafi od razu do członka rodziny wielodzietnej, tylko do zakładki „do zamówienia". Karty elektroniczne zamawia się w taki sam sposób, jak karty tradycyjne. Zamówienie należy złożyć także w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już Kartę tradycyjną – SI KDR nie wyśle wówczas drugiego zamówienia na Kartę tradycyjną, a jedynie zamówienie na Kartę elektroniczną. Natomiast w przypadku, gdy wniosek dotyczył przyznania obu form Karty, zamówienie na Kartę obejmie obydwie jej formy. 

Po zamówieniu Karty elektronicznej, w przeciągu kilku minut do członka rodziny wielodzietnej zostaną wysłane dane do logowania. Jeżeli zamówienie dotyczyło obu form Karty, członek rodziny wielodzietnej będzie mógł od razu korzystać z aktywnej Karty elektronicznej – także w czasie, w którym Karta tradycyjna będzie w produkcji.

W związku z powyższym konieczne jest, aby pamiętać o jak najszybszym zamawianiu Kart po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który obejmował Karty elektroniczne – wówczas członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli od razu korzystać ze swoich uprawnień. Zaniechanie zamówienia Karty w formie elektronicznej może stanowić przesłankę do złożenia skargi na bezczynność organu.

Należy również pamiętać, że unieważnienie lub anulowanie Karty będzie dotyczyło obu jej form. Na przykład
w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej zgubi swoją Kartę i zawnioskuje o duplikat, po unieważnieniu Karty, jej właściciel nie zaloguje się już na ten numer Karty w aplikacji mKDR – dopiero po przyznaniu duplikatu (jeżeli zawnioskuje o duplikat w formie elektronicznej) otrzyma nowe dane do logowania – loginem będzie wtedy nowy numer Karty.