Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Obszar Świadczenia Wychowawcze

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - DS-R (300+) możliwość składania wniosku w terminie 1 lipca - 30 listopada

 

Obszar Świadczenia Rodzinne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - SR-1
 2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (becikowe)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3
 4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - SR-4
 5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - SR-5
 6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - SR-7
 7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - SR-8 (za życiem)

 

Obszar Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych - KDR

 

Obszar Fundusz Alimentacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - FA-1

 

Obszar Pomoc Społeczna

 1. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
 2. Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
 3. Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3

 

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1
 2. Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów - RKZ-2
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - RKZ-3
 4. Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów - RKZ-4

 

Turnusy rehabilitacyjne – rejestry

 1. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-1
 2. Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ON-2

 

Wnioski międzyobszarowe

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy - ZS-1
 2. Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie) – ZS-2
 3. Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej – ZS-3
 4. Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia – ZS-4
 5. Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie – ZS-5
 6. Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej – ZS-6