Polityka prywatności

Regulamin EMPATIA.MPIPS.GOV.PL ORAZ WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. poz. 1204, z późn. zm.) i określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 2. Regulamin dotyczy EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.

§ 2 Definicje

Określa się następujące definicje, które są wykorzystywane w regulaminie:

 1. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, tj. system teleinformatyczny umożliwiający instytucjom publicznym udostępnianie usług drogą elektroniczną a obywatelom załatwianie spraw urzędowych poprzez wykorzystanie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL – moduł Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia udostępniany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) umożliwiający obywatelom w obszarze świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, karty dużej rodziny, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz turnusów rehabilitacyjnych wysyłanie wniosków elektronicznych.
 3. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą usługobiorcą konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 565, z późn. zm.).
 4. Konto EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL – konto Usługobiorcy utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca – wszystkie jednostki terenowe w obszarze świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, karty dużej rodziny, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz turnusów rehabilitacyjnych.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL lub z Usług.
 9. Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) – dokument elektroniczny wydawany Usługobiorcy przez instytucję publiczną jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego.
 10. Urzędowe poświadczenie doręczenia (UPD) – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Usługobiorcy został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest instytucja publiczna.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL dostępnych na stronie https://empatia.mpips.gov.pl jest bezpłatne.
 4. Usługobiorca korzysta z zasobów EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, MRiPS oraz Usługodawca nie odpowiadają za szkody powstałe w związku z korzystaniem z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią łącza sieci Internet lub systemu teleinformatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
 6. MRiPS i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL z przyczyn niezależnych od MRiPS i Usługodawcy.
 7. MRiPS i Usługodawca dokładają wszelkich starań, aby treści EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL dostępne na https://empatia.mpips.gov.pl były aktualne, rzetelne i kompletne.
 8. MRiPS i Usługodawca zastrzegają sobie prawo decydowania o zawartości EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL
 9. MRiPS i Usługodawca w związku z realizacją prac dotyczących administrowania lub modyfikacji funkcjonalności systemu teleinformatycznego, ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn niezależnych od MRiPS i Usługodawcy mają prawo czasowo zawiesić dostęp Usługobiorców do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL lub Usług na okres niezbędny do wykonania planowanych prac lub wyeliminowania niepożądanych dla MRiPS, Usługodawcy lub Usługobiorców skutków zaistniałych okoliczności.
 10. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie oraz wykorzystywać Usługi udostępniane przez osoby trzecie.
 11. Z zasobów i Usług osób trzecich Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. MRiPS i Usługodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki ) oraz poprawność działania Usług udostępnianych przez osoby trzecie.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
 13. Usługobiorca ma prawo do zaprzestania korzystania z Usług lub EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL w każdym czasie.
 14. W celu prawidłowego korzystania z EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet
  2. przeglądarka internetowa: Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookie"

§ 4 Założenie konta Usługobiorcy EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

 1. MRiPS i Usługodawca udostępniają w EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz Usługi dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.
 2. Korzystanie z szerszej funkcjonalności EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL jest możliwe pod warunkiem założenia przez Usługobiorcę konta na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL Niektóre usługi, w szczególności składanie wniosków do Usługodawcy, są dostępne dla Usługobiorców posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 3. Założenie konta osoby fizycznej dokonywane jest po podaniu imienia i nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu, gminy/dzielnicy, kodu pocztowego, poczty, miejscowości oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. numer telefonu).
 4. Założenie konta, o którym mowa w ust 3 wymaga dokonania weryfikacji (zaufania) konta.
 5. Zaufanie konta osoby fizycznej wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego z zachowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.
 6. Zaufanie konta osoby fizycznej może odbyć się również z użyciem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku, gdy informacje, które zostaną dostarczone z ePUAP potwierdzą tożsamość Użytkownika oraz fakt, że jego profil jest zaufany, konto tego Usługobiorcy zostanie zaufane na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL.
 7. EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL umożliwia również zakładanie kont dla osób fizycznych wskazanych do działania w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W tym przypadku zaufanie konta realizowane jest w sposób analogiczny do określonego w ust. 5 – 7.
 8. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do danych własnego konta, ich poprawiania, aktualizacji oraz dezaktywacji.

§ 5 Zawieszenie lub dezaktywacja konta Usługobiorcy

 1. MRiPS i Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody MRiPS.
 3. MRiPS lub Usługodawca może dezaktywować konto Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 4. MRiPS lub Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź dezaktywacji konta Usługobiorcy na adres e-mail określony w danych konta.

§ 6 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.
 2. MRiPS i Usługodawca gwarantują, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.
 3. MRiPS i Usługodawca gwarantują niezaprzeczalność wystawianych w ramach EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL Urzędowych Poświadczeń Przedłożenia (UPP),
 4. MRiPS i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 5. MRiPS i Usługodawca zobowiązują się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 6. MRiPS i Usługodawca zobowiązani są do przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 7. Obowiązki Usługodawcy w zakresie załatwiania spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku załatwienia sprawy drogą elektroniczną za pośrednictwem EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

§ 7 Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo korzystać z Usług z chwilą założenia konta, o którym mowa w § 4 lub konta, o którym mowa w § 5.
 2. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 3. Zabronione jest posiadanie przez Usługobiorcę kilku kont na EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL
 4. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji konta Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję się że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00 513 Warszawa.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy info@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zapisów ustawowych w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny w zakresie:  Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 5. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Usługodawcom.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do wygaśnięcia celu do jakiego zostały zebrane lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 10. W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Reklamacja wymaga formy pisemnej poprzez przesłanie na adres Usługodawcy albo formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej oraz określenie przedmiotu i okoliczności uzasadniających jej wniesienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowy niezbędny czas do rozpatrzenia reklamacji jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 5. Od decyzji o odmowie ponownej rejestracji Usługobiorcy bądź zawieszeniu konta Usługobiorcy przysługuje odwołanie, które należy przekazać listownie na adres MRiPS. Odwołania rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, MRiPS może przedłużyć termin rozpatrzenia odwołania o dodatkowy czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania jednak nie dłuższy niż 30 dni, o czym osoba składająca odwołanie zostanie poinformowana.

§ 10 Rezygnacja korzystania z usług

 1. Rezygnacja korzystania z Usług spowoduje dezaktywację konta oraz zablokowanie Usługobiorcy dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę w ramach EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL, chyba że:
  1. przepisy prawa stanową inaczej, lub
  2. zablokowanie dostępu do danych wprowadzonych przez Usługobiorcę poprzez EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL nie jest możliwe z uwagi na charakter Usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2021 r.
 2. MRiPS i Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. MRiPS i Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.
 6. Do oceny praw i obowiązków Usługobiorcy lub Usługobiorców wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępu Usługobiorców do EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL

MRiPS stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług przez Usługobiorców.
Informacja dotyczy zagrożeń, które MRiPS identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez MRiPS systemów zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe).
2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji.
3. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika. MRiPS stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.), informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki „cookie”. Pliki „cookie” umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. MRiPS gromadzi informacje z plików „cookie” na własny użytek. Pliki „cookie” nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik „cookie” stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z EMPATIA.MRPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MRPIPS.GOV.PL do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach „cookie” mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików „cookie” jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że plik „cookie” został przesłany.

Dodatkowe informacje dotyczące polityki pików "cookie" :

 1. Czym są pliki "cookie" ?
  Plik "cookie" jest niewielkim plikiem tekstowym, wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym na urządzeniu, z jakiego korzysta użytkownik celem połączenia się z Internetem (np.: komputer, tablet, smartfon). Plik "cookie" pozwala na odczytanie informacji w nim zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył i stosowany jest np. na stronach wymagających logowania się użytkowników, monitorowania aktywności odwiedzających czy w przypadku liczników odwiedzin witryny.
 2. Zastosowanie "cookie" .
  W pliku "cookie" zapisywane są rozmaite informacje o użytkowniku danej witryny internetowej jego łączności z serwerem WWW oraz historii przeglądania strony. Dzięki "cookie" serwer może automatycznie rozpoznać danego użytkownika i wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Stosując "cookie" można bardzo łatwo sprawdzić czy dana strona została już odwiedzona, a następnie na tej podstawie wykonać różnorodne operacje np. zaprojektować licznik odwiedzin niewrażliwy na przeładowanie strony (zwiększenie liczby przy odświeżeniu).
 3. Zarządzanie plikami "cookie" z poziomu przeglądarki internetowej.
  Domyślnie, przeglądarki internetowe, akceptują pliki "cookie" . Użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień domyślnych przeglądarki aż do całkowitego blokowania tych plików. W przypadku chęci dokonania zmian należy skorzystać z opcji Pomoc" w menu używanej przeglądarki internetowej.

Uwaga! EMPATIA.MPIPS.GOV.PL oraz WNIOSKI.MPIPS.GOV.PL do prawidłowego działania wymaga włączonej obsługi plików "cookie" .