Widok zawartości stron

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowało projekt pn. „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną  bezpieczną Kartą Dużej Rodziny" w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 22 911 492 zł

Okres kwalifikalności wydatków do projektu: 02.05.2014 - 15.12.2015 r.

W ramach Projektu zostały wykonane następujące zadania:

  1. Wdrożony został system teleinformatyczny, z którego korzystają wszystkie instytucje  zaangażowane w realizację procesów związanych z Kartą Dużej Rodziny (m.in. MRPiPS, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Gmin i Miast, Ośrodki Pomocy Społecznej),
  2. Wykonana została infrastruktura informatyczna celem uruchomienia Systemu Informatycznego KDR (SI KDR),
  3. Przekazany został sprzęt informatyczny dla gmin realizujących zadania związane z przyznawaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny,
  4. Przeprowadzone zostały działania informacyjno – promocyjne w Internecie oraz mediach drukowanych.

Celem zarówno przyświecającym Projektowi, jak i Karcie Dużej Rodziny jest wyrównanie szans oraz zmniejszenie wykluczenia rodzin wielodzietnych w Polsce oraz ułatwienie im dostępu do usług, dóbr kultury, dóbr materialnych i innych.

Projekt przyczynił się do udostępnienia Obywatelom możliwości elektronicznego złożenia wniosku o przyznanie Kart Dużej Rodziny, możliwości śledzenia stanu swojej sprawy oraz umożliwił dostęp do bieżących informacji o przysługujących za pomocą Karty uprawnieniach (ulgach i bonifikatach).

Dzięki Projektowi każdy Partner (podmiot gospodarczy) uzyskał możliwość zgłoszenia w sposób elektroniczny chęci udzielania ulg i bonifikat za pomocą Karty Dużej Rodziny oraz aktualizacji swoich danych znajdujących się w Wykazie Uprawnień i Partnerów na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Partnerzy dzięki SI KDR uzyskali dostęp do mechanizmu pozwalającego na weryfikację drogą elektroniczną informacji czy dane zawarte na Karcie Dużej Rodziny dotyczą osoby uprawnionej do posługiwania się kartą.