Dożywianie

Średni koszt jednego posiłku

Źródło danych: Platforma Analityczno Raportowa - wartości komórek sprawozdania z realizacji programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Raport przedstawia średni koszt jednego posiłku wyrażony w złotówkach.

Wartości dla kolejnych lat z przedziału 2006-2013 przedstawiono w układzie tabeli przestawnej, w podziale na województwa z możliwością drążenia do poziomu gminy.

Tabela zawiera podsumowanie całkowite dla kraju.

Dodatkową formą wizualizacji jest wykres kolumnowy prezentujący średni koszt posiłku w Polsce w latach 2006-2013.