Ważne informacje

« Powrót

Projekt „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zrealizowało projekt pn. „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną  bezpieczną Kartą Dużej Rodziny" w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 22 911 492 zł

Okres kwalifikalności wydatków do projektu: 02.05.2014 - 15.12.2015 r.

W ramach Projektu zostały wykonane następujące zadania:

  1. Wdrożony został system teleinformatyczny, z którego korzystają wszystkie instytucje  zaangażowane w realizację procesów związanych z Kartą Dużej Rodziny (m.in. MRPiPS, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Gmin i Miast, Ośrodki Pomocy Społecznej),
  2. Wykonana została infrastruktura informatyczna celem uruchomienia Systemu Informatycznego KDR (SI KDR),
  3. Przekazany został sprzęt informatyczny dla gmin realizujących zadania związane z przyznawaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny,
  4. Przeprowadzone zostały działania informacyjno – promocyjne w Internecie oraz mediach drukowanych.

Celem zarówno przyświecającym Projektowi, jak i Karcie Dużej Rodziny jest wyrównanie szans oraz zmniejszenie wykluczenia rodzin wielodzietnych w Polsce oraz ułatwienie im dostępu do usług, dóbr kultury, dóbr materialnych i innych.

Projekt przyczynił się do udostępnienia Obywatelom możliwości elektronicznego złożenia wniosku o przyznanie Kart Dużej Rodziny, możliwości śledzenia stanu swojej sprawy oraz umożliwił dostęp do bieżących informacji o przysługujących za pomocą Karty uprawnieniach (ulgach i bonifikatach).

Dzięki Projektowi każdy Partner (podmiot gospodarczy) uzyskał możliwość zgłoszenia w sposób elektroniczny chęci udzielania ulg i bonifikat za pomocą Karty Dużej Rodziny oraz aktualizacji swoich danych znajdujących się w Wykazie Uprawnień i Partnerów na stronach www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Partnerzy dzięki SI KDR uzyskali dostęp do mechanizmu pozwalającego na weryfikację drogą elektroniczną informacji czy dane zawarte na Karcie Dużej Rodziny dotyczą osoby uprawnionej do posługiwania się kartą.


Poleć znajomemu

Portlet PAR

Brak pliku

PIU_PS_004 Średnia liczba kontraktów socjalnych na pracownika w 2014 roku

Raport nie posiada wizualizacji statycznej.