Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2010

Statystyka pomocy społecznej za 2010 r. zawiera informacje:

   1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
   2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
   3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
   4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
   5. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze.
   6. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
   7. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
   8. Powody przyznania pomocy.
   9. Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
  10. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
  11. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

 

 

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2010 r. zawiera informacje:

1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.

W Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej jest dostępna wersja sprawozdania zapisana w postaci pliku doc lub rtf.

Pliki do pobrania

MPiPS-03_2010_10.06.112.xls Statystyka za 2010  (521.5 KB)

 


Poleć znajomemu