Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2009

Statystyka pomocy społecznej za 2009 r. zawiera informacje:

 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
 3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
 4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
 5. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze.
 6. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
 7. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
 8. Powody przyznania pomocy.
 9. Typy rodzin objętych pomocą społeczną.
 10. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
 11. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Pobierz plik (format xls.)


Poleć znajomemu