Statystyki

« Powrót

Statystyka za rok 2014

 

 
 1 Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r.  17-11-2015
 2 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 r.  17-11-2015

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r.

Sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 r. zawiera informacje:

1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.
3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.
4. Zadania własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.
6. Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą.
7. Powody przyznania pomocy.
8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).
9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną - (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego).

Pliki do pobrania

MPiPS 03 - 2014 r. (490,5 KB)

 

Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 r.

 Sprawozdanie MPiPS-05 za 2014 r. zawiera informacje:

1. Gminne domy pomocy społecznej.
2. Ponadgminne domy pomocy społecznej.
3. Środowiskowe domy samopomocy.
4. Mieszkania chronione.
5. Placówki całodobowej opieki.

Pliki do pobrania

 
     
     

 


Poleć znajomemu